Informacja o XXXV sesji Rady Gminy Szydłów i komisjach

Na podstawie § 24 Statutu Gminy Szydłów, na dzień 26 kwietnia 2017 r. (środa) zwołuję XXXV sesję Rady Gminy Szydłów, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Szydłowie. Początek obrad sesji o godz. 14.00.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Zapytania i interpelacje radnych.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z prac w okresie między sesjami RG.
6. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawach:
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2017 - 2025,
- zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2017 rok,
- zmiany „Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Szydłów w latach 2016-2020",
- podjęcia procedury związanej z nadaniem miejscowości Szydłów statusu miasta,
- przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Szydłów konsultacji dotyczących wniosku o nadanie miejscowości Szydłów statusu miasta.
7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie obrad.

Uwaga!
W dniu 21 kwietnia 2017 r. (piątek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Szydłowie odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji RG, którego przedmiotem obrad będą sprawy objęte porządkiem obrad XXXV sesji Rady Gminy Szydłów.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) mgr Janusz Juszczak