Informacja o XXXVII sesji Rady Gminy Szydłów i komisjach

Szydłów, dnia 10 lipca 2017 r.

Na podstawie § 24 Statutu Gminy Szydłów, na dzień 18 lipca 2017 r. (wtorek) zwołuję XXXVII sesję Rady Gminy Szydłów, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Szydłowie. Początek obrad sesji o godz. 8.30.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Zapytania i interpelacje radnych.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z prac w okresie między sesjami RG.
6. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawach:
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2017 - 2025,
- zmian w budżecie gminy na 2017 r.,
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu na realizację zadania polegającego na dofinansowaniu zadań w zakresie wczesnego wykrywania i zwalczania chorób nowotworowych w poradni specjalistycznej,
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kieleckiemu na realizację zadania polegającego na zakupie środka trwałego - endoskopu dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku,
- zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szydłów na lata 2016 – 2023.
7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie obrad.

Uwaga!
W dniu 18 lipca 2017 r. (wtorek) o godz. 8.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Szydłowie odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji RG, którego przedmiotem obrad będą sprawy objęte porządkiem obrad XXXVII sesji Rady Gminy Szydłów.