Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały

W związku wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku przepisów znowelizowanej ustawy z dnia z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (jednolity tekst Dz.U. z 2016 r. poz. 2134 ze zmianami), Wójt Gminy Szydłów podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości składania uwag i wniosków do opracowanego projektu (projekt poniżej) uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na terenie Gminy Szydłów oraz określenia drzew lub krzewów, których usunięcie nie wymaga uzyskania zezwolenia.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Referacie Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Szydłów, ul. Rynek 2, pokój pok. 23, w godzinach pracy Urzędu Gminy Szydłów, tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30.

Uwagi i wnioski w niniejszej sprawie można składać w terminie do dnia 27 lutego 2017 r. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres: gmina@szydlow.pl. Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia.