Ogłoszenie o sporządzeniu kart inwentaryzacyjnych

O G Ł O S Z E N I E
o sporządzeniu kart inwentaryzacyjnych nieruchomości niezbędnych w celu komunalizacji mienia

Zgodnie z art. 17 ust. 4, 5, 6 i 7 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz. 191z 1990 r. z późn. zm.) oraz Uchwały nr 104 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie sposobu dokonywania inwentaryzacji mienia komunalnego,
Komisja Inwentaryzacyjna Gminy Szydłów informuje, że:

1. W dniu 26 kwietnia 2017 r. odbyło się zebranie Komisji Inwentaryzacyjnej w celu sporządzenia kart inwentaryzacyjnych dla działek położonych na terenie gminy Szydłów:
• nr 1645/2 w Szydłowie
• nr 87/7, nr 11/3, nr 12/3, nr 31/2 i nr 60/2 w Osówce
• nr 142 w Szydłowie
• nr 309/1, nr 157, nr 154/1, nr 212 i nr 335/8 w Brzezinach
niezbędnych do wydania decyzji wojewody w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez Gminę Szydłów (tzw. komunalizacja mienie).

2. Wykłada się do publicznego wglądu karty inwentaryzacyjne dla w/w działek poprzez wywieszenie na okres 30 dni w okresie od 07.07.2017 r. do 07.08.2017 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Szydłów.

3. Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w kartach inwentaryzacyjnych, mogą zgłaszać swoje zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej. Ewentualne wnioski i zastrzeżenia proszę składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Szydłów, ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów, pokój nr 23.