Ogłoszenie w sprawie dzierżawy gruntu

OGŁOSZENIE z dnia 17 lutego 2017 r.

WÓJT GMINY SZYDŁÓW

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) oraz Uchwał Rady Gminy Szydłów Nr XXXII/194/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r., w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Szydłów

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Szydłów, przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat

Grunt

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Szydłów Nr XXXII/194/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r., w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Szydłów, w/w działka nr 109 w Grabkach Dużych może zostać wydzierżawiona na w/w warunkach w celu polepszenia warunków zagospodarowania działki sąsiedniej. W związku z powyższym osobami uprawnionymi do wydzierżawienia w/w działki są właściciele/użytkownicy działek sąsiednich.

Osoby spełniające powyższy warunek, zainteresowane dzierżawą w/w działki, proszone są o składanie wniosków w sekretariacie Urzędu Gminy Szydłów, ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów, w terminie od 17.02.2017 r. do 17.03.2017 r.

Nieruchomość nie jest obciążone ciężarami i hipotekami, nie toczy się w stosunku do niej żadne postępowanie.

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Szydłowie oraz na stronie internetowej www.szydlow.bip.jur.pl.