Projekt „Dobry start - lepsza przyszłość”

Logotypy

Powiat Staszowski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie realizuje projekt
pn. „Dobry start - lepsza przyszłość”

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 - 2020 Europejski Fundusz Społeczny. Oś priorytetowa 9 włączanie społeczne i walka z ubóstwem, nr działania 2 rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Główne typy operacji projektu obejmują:

 • Wsparcie procesu usamodzielniania się i integracji ze środowiskiem w tym poprzez specjalistyczne poradnictwo, usługi świadczone w ramach mieszkalnictwa wspomaganego-chronionego, treningowego i wspieranego.
 • Wsparcie systemu pieczy zastępczej poprzez rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej, oraz wsparcie dla procesu deinstytucjonalizacji form instytucjonalnych pieczy zastępczej.
 • Wsparcie systemu pieczy zastępczej poprzez wsparcie rodzin zastępczych i wychowanków pieczy zastępczej w ramach m. in. poradnictwa, terapii, specjalistycznego wsparcia.

Cele projektu:

 • prowadzenie treningu w mieszkaniu treningowym dla 24 osób niepełnosprawnych wraz z indywidualną opieką psychologa i fizjoterapeuty,
 • wsparcie systemu pieczy zastępczej poprzez:
 • kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze (rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej)
 • wsparcie rodzin i wychowanków pieczy zastępczej w ramach m. in. poradnictwa, specjalistycznego wsparcia:
  a) indywidualne konsultacje psychologiczne dla rodzin zastępczych,
  b) przeprowadzenie warsztatów: wspierania umiejętności i kompetencji opiekuńczo-wychowawczych dla rodzin zastępczych, skutecznej komunikacji w rodzinie, wzmacniania
  więzi rodzinnych,
 • wsparcie w postaci usług poradnictwa prawnego,
 • grupy wsparcia dla rodzin zastępczych.

Beneficjentem projektu może być osoba, która w projekcie spełnia następujące kryteria:

I grupa - 24 osoby niepełnosprawne uczestniczące w treningu mieszkaniowym:

 1. Posiadające status osoby niepełnosprawnej, posiadającej orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub grupie inwalidzkiej (niepełnosprawność intelektualna jak również osoby u których występują niepełnosprawności sprzężone)
 2. Posiadające status osoby zagrożonej ubóstwem wykluczeniem społecznym w wieku powyżej 18 roku życia.
 3. Posiadające status osoby zamieszkałej na terenie powiatu staszowskiego.
 4. Złoży formularz zgłoszeniowy wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie.

II grupa - rodzice zastępczy wraz z wychowankami:

 1. Korzystające ze świadczeń PCPR.
 2. Posiadające status osoby zamieszkałej na terenie powiatu staszowskiego.

III grupa - 10 kandydatów na rodziców zastępczych, u których:

 • zostanie przeprowadzony wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania kandydata
 • zostanie przeprowadzona diagnoza psychologiczna
 • będzie uczestniczyć w szkoleniu zorganizowanym dla kandydatów na rodziców zastępczych.

Projekt jest realizowany od lutego 2017 r. do grudnia 2018 r.

Biuro projektu „Dobry start - lepsza przyszłość”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie, pok. B12, ul. Szkolna 4, 28 - 200 Staszów
Tel./fax 15 864 30 58
e-mail: pcpr@staszowski.eu

WSZYSTKIE OFEROWANE FORMY WSPARCIA SA BEZPŁATNE!