Absolutorium z promesą na drogę

Rada Miejska w Szydłowie udzieliła wotum zaufania burmistrzowi Andrzejowi Tuzowi oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu. Na sesji gościł wicewojewoda świętokrzyski Bartłomiej Dorywalski, który wręczył burmistrzowi promesę na remont drogi w Brzezinach.

X sesja Rady Miejskiej w Szydłowie odbyła się w piątek, 14 czerwca br. Obrady prowadziła przewodnicząca Katarzyna Skuza. Gościem specjalnym był wicewojewoda świętokrzyski Bartłomiej Dorywalski, który na początku sesji, w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, wręczył burmistrzowi Andrzejowi Tuzowi promesę na zadanie Remont odcinka drogi gminnej nr 3900071 Brzeziny - Brzeziny Podlesie od km 0+000 do km 0+700. Wysokość dotacji wynosić będzie 364.000 zł, nie więcej jednak niż 80% wartości zadania po udzieleniu zamówienia publicznego. Pieniądze pochodzą z środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Następnie sesja przebiegała według porządku obrad. Do najważniejszych jego punktów należały głosowania nad projektami uchwał, w tym wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza. Radni jednogłośnie udzielili burmistrzowi Andrzejowi Tuzowi wotum zaufania, zatwierdzili sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Szydłów za 2018 rok i udzieli burmistrzowi absolutorium z tytułu jego wykonania.

Pełny zapis obrad znajduje się na kanale YouTube Gminy Szydłów.

P. Walczak