Agregator kanałów

Zbiorcze zestawienie ofert

BIP -

Zbiorcze zestawienie ofert w zapytaniu ofertowym: andbdquo;Wymiana odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabki Dużeandrdquo; Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę: 154 000 zł brutto. Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Cena brutto 1 Zakład Instalacji i Sieci Sanitarnych AKWEDUKT Andrzej Kowalik 28-200 Staszów, ul. Żeromskiego 55 152 912,63 Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów /-/ Andrzej Tuz

Zbiorcze zestawienie ofert

BIP -

Zbiorcze zestawienie ofert w zapytaniu ofertowym: andbdquo;Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 548 w Szydłowie od km 0+000 do km 0+133andrdquo; Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę: 40 000,00 zł brutto. Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Cena brutto 1 Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o. o. DYLMEX INWESTYCJE Sp. k. 28-200 Staszów, ul. Rakowska 33 62 908,53 2 PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH 28-200 Staszów, ul. Rakowska 40 36 831,30 Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności - zgodnie z Zapytaniem ofertowym. Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów /-/ Andrzej Tuz

Zapytanie ofertowe

BIP -

Szydłów, dn. 06.09.2019 r. Znak sprawy: IGP.271.56.2019 Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych / tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm./ I. Zamawiający Gmina Szydłów, ul. Rynek, 28-225 Szydłów; tel/faks 41 354 51 25, zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn. andbdquo;Wymiana odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabki Dużeandrdquo; II. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana odcinka kanalizacji w miejscowości Grabki Duże dz. ewid. nr: 1/13, 1/45, 1/5, 1/6, 1/56, 1/52, 1/12 (ok. 250 mb). Rodzaj i zakres prac do wykonania obejmuje: Wymianę odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabki Duże wraz ze studzienkami. Zaprojektowanie, uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wykonania robót budowlanych, (jeżeli dotyczy) oraz wymiana odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabki Duże (zaprojektuj i wybuduj) wraz ze studzienkami (odcinek sieci przeznaczony do wymiany przedstawia załącznik nr 3). Wymiana odcinków sieci kanalizacji sanitarnej o fi 200: A-B, C-B, B-D. Zaprojektowanie i wymiana odcinka kanalizacji sanitarnej ze studzienkami wraz z podłączaniem istniejących przyłączy kanalizacyjnych Realizacja budowy z uwzględnieniem konieczności dojazdów do posesji (możliwość zamknięcia dojazdu na okres do 6 godz.). Odtworzenie nawierzchni w miejscach uszkodzonych - przywrócenie do pierwotnego stanu. Uporządkowanie terenu budowy wraz z wywozem i utylizacją odpadów. Zgłoszenie rozpoczęcia budowy wraz z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, (jeżeli dotyczy). Geodezyjne wytyczenie obiektu wraz z dokumentacją powykonawczą zgodnie z przepisami prawa budowlanego, (jeżeli dotyczy). Inwentaryzacja geodezyjna wraz ze zgłoszeniem zakończenia budowy do Powiatowego Inspektora nadzoru Budowalnego, (jeżeli dotyczy). Zgłoszenie w imieniu Zamawiającego zakończenia robót, (jeżeli dotyczy). 2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 13.12.2019 r. 3. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 4. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni. III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty Formularz ofertowo - cenowy wg wzoru. Kosztorys ofertowy uproszczony wraz z podaniem zastosowanych w kosztorysie czynników cenotwórczych - ORYGINAŁ. IV. Miejsce składania ofert Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 13 września 2019 r., do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego Gmina Szydłów, ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów, Sekretariat - pokój 11, w zamkniętej kopercie z dopiskiem andbdquo;Oferta na realizację zadania pn. Wymiana odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabki Dużeandrdquo; V. Opis sposobu obliczania ceny Na załączonym formularzu ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich. Rozliczenie finansowe za realizację przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie faktury końcowej wystawionej za przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych. VI. Kryterium oceny Najniższa cena. VII. Informacje o formalnościach Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieści zestawienie ofert na stronie internetowej gmina@szydlow.pl Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. Załączniki: Formularz ofertowy Projekt umowy Przedstawiony graficznie odcinek sieci przeznaczony do wymiany

Strony

Subskrybuj Miasto i Gmina Szydłów subskrybent