BIP

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Początek formularza Ogłoszenie nr 514144-N-2019 z dnia 2019-02-14 r. Gmina Szydłów: andbdquo;Dostawa paliw płynnych dla Gminy Szydłów na rok 2019andrdquo; OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Informacje dodatkowe: I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Szydłów, krajowy numer identyfikacyjny 29101081400000, ul. ul. Rynek 2 , 28-225 Szydłów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 545 125, e-mail machnik@szydlow.pl, faks 413 545 125. Adres strony internetowej (URL): www.szydlow.pl Adres profilu nabywcy: Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): I.4) KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Tak http://www.szydlow.bip.jur.pl/kategorie/przetargi_28 Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak http://www.szydlow.bip.jur.pl/kategorie/przetargi_28 Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie Nie adres Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: Oferty należy składać w formie pisemnej Adres: Gmina Szydłów 28-225 Szydłów, ul. Rynek 2. Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: andbdquo;Dostawa paliw płynnych dla Gminy Szydłów na rok 2019andrdquo; Numer referencyjny: IGP.II.271.11.2019 Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na części: Nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: . Przedmiotem zamówienia jest andbdquo;Dostawa paliw płynnych dla Gminy Szydłów na rok 2019andrdquo;, określonego poniżej: 1) Na przedmiot zamówienia składa się: - dostawa benzyny bezołowiowej Pb95 w ilości - 1 200 l, - dostawa oleju napędowego w ilości - 25 000 l, 2) W okresie obowiązywania umowy wskazane ilości mogą ulec zmianie zarówno zwiększeniu jak i zmniejszeniu, pod warunkiem nie przekroczenia kwoty wskazanej w umowie, 3) Zakupy paliwa do samochodów służbowych oraz sprzętu należącego do Urzędu Gminy w Szydłowie, oraz do pojazdów OSP z terenu Gminy Szydłów będą dokonywane w systemie bezgotówkowym, sukcesywnie według zapotrzebowania w punkcie sprzedaży paliw wykonawcy wyłonionego w przetargu. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty raz w miesiącu, za paliwo pobrane w miesiącu poprzednim, na podstawie faktury wystawionej przez wykonawcę, w terminie 21 dni od dnia jej otrzymania. 4) Wskazane są ilości maksymalne i zamawiający nie jest zobowiązany je wykorzystać. 5) Dostawa paliw odbywać się będzie ze stacji paliw w odległości do 20km od Szydłowa. II.5) Główny kod CPV: 24611100-1 Dodatkowe kody CPV: II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów) II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-12-31 II.9) Informacje dodatkowe: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3. Informacje dodatkowe III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3. Informacje dodatkowe III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 9.4.4, składa odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) OPIS IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie Informacja na temat wadium IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie Informacje dodatkowe: IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców Przewidywana minimalna liczba wykonawców Maksymalna liczba wykonawców Kryteria selekcji wykonawców: IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta: Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: Nie Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: Informacje dodatkowe: Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Nie Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Informacje dodatkowe: W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: IV.1.8) Aukcja elektroniczna Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: Nie Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: Czas trwania: Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: IV.2.2) Kryteria Kryteria Znaczenie Cena brutto 60,00 Upust 40,00 IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): Informacje dodatkowe IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Wstępny harmonogram postępowania: Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie Należy podać informacje na temat etapów dialogu: Informacje dodatkowe: IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Nie Informacje dodatkowe: IV.4) Licytacja elektroniczna Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Czas trwania: Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: Data: godzina: Termin otwarcia licytacji elektronicznej: Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Informacje dodatkowe: IV.5) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: Zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ. IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-02-22, godzina: 09:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu andgt; polski IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie IV.6.6) Informacje dodatkowe: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Informacja dla wykonawców nr 5

Szydłów, dnia 06.02.2019 r. INFORMACJA dla Wykonawców nr 5 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: andbdquo;Modernizacja lamp oświetlenia ulicznego w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw typu LEDandrdquo; Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 - dalej ustawa) udziela odpowiedzi na pytanie: Pytanie 1 Prosimy o określenie terminu realizacji Umowy w miesiącach od daty jej podpisania. Obecna konstrukcja jest sprzeczna z zasadami równego traktowania stron gdyż wykonawca nie ma wiedzy kiedy Zamawiający planuje podpisać Umowę, a tym samym nie jest ws stanie rzetelnie oszacować kosztów. Sytuacja ta prowadzi do braku porównywalności ofert oraz utrudnia konkurencję. Odpowiedź: Zamawiający, nie wyraża zgody na zmiana. Termin wskazany w SIWZ ostateczny. Pytanie 2 W par 11.1.5 jest odesłanie do par 3 odnośnie maksymalnego poziomu kar, jednak w par 3 brak jest takiej wartości. Sytuacja ta uniemożliwia rzetelną kalkulację ryzyk związanych z Umową, a tym samym prowadzi do braku porównywalności ofert. Prosimy o modyfikację wzoru Umowy. Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji andsect; 11 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie: Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną: w wysokości 0,2 % wynagrodzenia określonego w andsect; 7 ust. 1 umowy, w przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy oraz dokumentacji technicznej, za każdy dzień opóźnienia licząc od terminu określonego w andsect; 2 ust. 1 umowy; w wysokości 0,5 % wynagrodzenia, o którym mowa w andsect; 7 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości, liczonej od dnia, w którym wada lub usterka miała być usunięta; w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w andsect; 7 ust. 1 umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn leżących po jego stronie; w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w andsect; 7 ust. 1 umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; maksymalny limit kar umownych, o którym mowa w ust. 1 nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia o którym mowa w andsect; 7 W przypadku, gdy Zamawiający z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy utraci dotację lub obciążony zostanie korektą finansową, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu utraconej przez niego dotacji oraz pokrycia naliczonej korekty finansowej. Zapłata kary przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia instalacji lub innych zobowiązań wynikających z umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w przypadku, gdy szkoda z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przekroczy kwotę kar umownych. Naliczone kary umowne stają się wymagalne jeżeli Wykonawca w terminie 5 dni od daty otrzymania oświadczenia złożonego przez Zamawiającego o naliczeniu kar umownych nie dokonał ich zapłaty. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia z faktury kar umownych. Pytanie 3 Par 7 .6 Wzoru umowy mówi o konieczności załączenia do FV protokołu odbioru końcowego całego przedmiotu Umowy, podczas kiedy Umowa przewiduje płatności pośrednie. Prosimy o wyjaśnienie i/lub modyfikację wzoru Umowy. Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji andsect; 7 ust. 6 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie: Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w wystawionej fakturze w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru częściowego lub końcowego przedmiotu umowy. Pytanie 4 Par 13,2,3 oraz par 7.5 Wzoru umowy przywołany jest harmonogram rzeczowo finansowy. Brak w umowie wskazań jak i kiedy taki dokument ma powstać. Prosimy o wyjaśnienie. Odpowiedź: Zgodnie z pkt. 23.3.8 SIWZ, harmonogram należy przedłożyć przed podpisaniem umowy. Pytanie 5 Par 13,2,3 Wzoru umowy zakłada możliwość odstąpienia od Umowy w przypadku opóźnienia w realizacji jakiegokolwiek punktu harmonogramu. Zapis taki rodzi obawy, co do równego rozłożenia ryzyk i odpowiedzialności pomiędzy strony Umowy. Wnioskujemy o zakreślenie odpowiedzialności wykonawcy na zasadzie jego winy poprzez wprowadzenie pojęcia zwłoki oraz zakreślenie terminu 21 dni. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie 6 Par 11,2 Wzoru umowy nakłada na Wykonawcę obowiązek pokrycia kosztów utraconej dotacji. Jest to ryzyko, które nie jest możliwe do oszacowania, co prowadzi do braku możliwości rzetelnego określenia kosztów umowy. W związku z tym prosimy o potwierdzenie, że całkowita odpowiedzialność finansowa wykonawcy z tytułu realizacji umowy jest ograniczona do wartości Umowy. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy. Przepisy kodeksu cywilnego nie zabraniają Zamawiającemu do żądania odszkodowania w pełnej wysokości. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia inwestycji w taki sposób, aby nie dopuści do sytuacji, w której na zmawiającego zostaną nałożone korekty finansowe. Pytanie 7 Par 6,4 wzoru Umowy - zwracamy uwagę, że brak konserwacji po stronie Zamawiającego może oznaczać, że wykonana modernizacja oświetlenia nie zapewni wymaganych umową o dofinansowanie efektów ekologicznych. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że Zamawiający jest tego świadomy a okoliczność ta nie będzie obciążać Wykonawcy. Odpowiedź: Pytanie jest niezrozumiałe. Zmawiający nie wie, co Wykonawca ma na myśli.

INFORMACJA dla Wykonawców nr 4

IGP.II.271.01.2019 Szydłów, dnia 05.02.2019 r. INFORMACJA dla Wykonawców nr 4 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: andbdquo;Modernizacja lamp oświetlenia ulicznego w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw typu LEDandrdquo; Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 - dalej ustawa) udziela odpowiedzi na pytanie: Pytanie 1 Proszę o precyzyjne wyjaśnienie, które wartości należy przyjąć do obliczeń fotometrycznych i na jakiej wysokości maja być montowane oprawy. - montaż należy prowadzić w sposób zapewniający wyniesienie oprawy na wymaganą wysokość tj. 8 m do 9 m dla oświetlenia ulicznego. - dla słupów ŻN 10-cio metrowych oznacza montaż nad liniami przesyłowymi n.n. Dla sytuacji szczególnych (tylko jeżeli występuje rzeczywista trudność montażu nad linią jak gniazdo bocianie, brak miejsca ze względu na ilość przyłączy), dopuszcza się montaż wysięgników pod linią n.n. - dla słupów ŻN 12-to metrowych mocowanie wysięgnika z oprawą należy realizować pod linią n.n. dla uzyskania wysokości wyniesienia oprawy na wysokość wymaganą i opisaną w obliczeniach fotometrycznych. - montaż wysięgnika typu w1,5/1,5/5 - montaż wysięgnika zapewniającego (przy montażu bocznym do słupa) wyniesienie oprawy ponad szczyt słupa na wymaganą wysokość według projektu fotometrycznego oraz wysunięcie oprawy - wysięg 1,5m w stronę środka jezdni/ kąt nachylenia ramienia 5 stopni do płaszczyzny jezdni / odległość oprawy od krawędzi jest wynikowa - dane w arkuszach obliczeń komputerowych. w1,5/1,5/5 - oznacza Odpowiedź dla pytania nr 1: Zamawiający wymaga zastosowanie wysokości montażu opraw zgodnie z załącznikiem 190116_02c_Przykladowe_obliczenia_fotometryczne oraz kolumną andbdquo;Wys. zawieszenia oprawyandrdquo; z załącznika 190116_02a_Dane_do_obliczen_fotometrycznych. Zamawiający dopuszcza korektę wysokości montażu oprawy w zakresie pomiędzy 8 i 9 metrów, przy równoczesnym zastosowania tych korekt podczas montażu opraw przez Wykonawcę. Pytanie 2 Zamawiający w PFU powołuje się na normę PN -EN 13201 , jeżeli optymalizacja ma być wg tej normy proszę o wykreślenie zapisu o kątach i długościach wysięgników i zastosowanie poniższego zapisu w celu zapewnienia uczciwe konkurencji a nie preferowanie jednej firmy. ..optymalizację geometrii zawieszenia opraw realizuje się poprzez zastosowanie opraw z regulacja kąta nachylenia dla uzyskania jak najlepszych efektów oświetleniowych w tym zgodności parametrów z normą PN-EN 13201. Odpowiedź dla pytania nr 2: Konkluzja mówiąca o optymalizacji geometrii i uzyskaniu zgodności parametrów z normą za pomocą regulacji kąta nachylenia jest niewłaściwa i znalazła się w opisie przez pomyłkę, jako pozostałość po praktykach stosowanych w realizacjach wykonywanych z oprawami odbłyśnikowymi z niedoskonałymi korektami rozsyłu światła. Zamawiający skreśla zapis z rozdziału 2.1.2 strona numer 7 Programu funkcjonalno-użytkowego: andbdquo;Optymalizację geometrii zawieszenia opraw realizuje się poprzez zastosowanie opraw z regulacja kąta nachylenia dla uzyskania jak najlepszych efektów oświetleniowych w tym zgodności parametrów z normą PN-EN 13201.andrdquo; W zakresie optymalizacji parametrów oświetleniowych, spełnieniu wymagań normy oraz minimalizacji mocy zastosowanych opraw przewiduje się zastosowanie wysięgników o długości ramienia 1,5 metra, co jest maksymalnym wymiarem katalogowym dla konstrukcji nabudowywanych na słupach typu ŻN. Wymiar drugiego ramienia wysięgnika umożliwia jego montaż do słupa za pomocą haków bocznych i taki montaż, aby oprawę wynieść na wysokość zapewniającą uzyskanie parametrów oświetlenia jezdni zgodnych z normą. Zamawiający zamieścił obliczenia fotometryczne, które zawierają geometrię przyjętą do obliczeń z zastosowaniem właśnie takich wysięgników (o ramieniu 1,5m i kącie nachylenia 5 stopni). Wymiary wysięgnika są jednolite i obowiązują wszystkich wykonawców. Właśnie dla zwiększenia dostępu do realizacji zamówienia Zamawiający dopuścił tolerancje dla montażu wysokości opraw oraz dopuścił możliwość nakierowania opraw pod katem 5 stopni dla stanowisk słupowych oddalonych nadmiernie od krawędzi jezdni tj. powyżej 4m. Być może zadający pytanie nie wie, jakie ta tolerancja może mieć pozytywne znaczenie dla poszerzenia liczby dostępnych modeli opraw możliwych do zastosowania. Podstawowym wymaganiem Zamawiającego jest usytuowanie opraw z kątem 0 stopni, co jest wymogiem dodatkowo zmniejszającym efekt olśnienia (mimo nieprzekroczenia wartości Ti dla ew. większych kątów) ale i istotnym wymogiem estetycznym. Wszystkie wysięgniki będą miały nachylenie jednorodne 5 stopni a oprawy 0 stopni (z dopuszczoną tolerancją dla oddalonych stanowisk słupowych). Wymóg regulacji kata nachylenia opraw jest wobec powyższego wymogiem krytycznym i w żaden sposób nie ogranicza uczciwej konkurencji. Na rynku dostępnych jest, co najmniej 10 marek opraw posiadających taką regulację. Nieuczciwą konkurencją jest chęć zastosowania opraw, które nie posiadają wymaganych funkcji i nie spełniają wymagań Zamawiającego. Na podstawie powyższego uzasadnienia Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu o kątach i długościach wysięgników i zastosowaniu zaproponowanego zapisu. Pytanie 3 Zamawiający w odpowiedziach na pytania z dnia 30.01.2019 odpowiada, że nie wymaga systemu sterowania oświetleniem. W związku z tym prosimy o potwierdzenie, że nie będzie wymagana przez Zamawiającego opisana w PFU funkcjonalność polegającą na andrdquo;-bezpłatną, w dowolnej ilości, zmianę harmonogramu redukcji przez użytkownika w oprawach w warunkach polowych bez użycia specjalistycznych narzędzi oraz bez użycia podnośnika tzw. Zwyżkiandrdquo;. Zwracamy uwagę, że redukcja mocy na szafkach zasilających nie spełni wymagań opisanych w PFU na stronie 11 pkt. 2.2.4.15., bo nie będzie to możliwe w każdej oprawie niezależnie. Odpowiedź dla pytania nr 3: Zamawiający podtrzymuje wymagania przedstawione w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający, dopuszcza możliwość zmiany harmonogramów dla wielu opraw równocześnie, w ramach jednego obwodu, za pośrednictwem przewodu zasilającego lub sygnału radiowego. Należy zwrócić uwagę, że w zakresie jednego punktu sterowania oświetleniem ulicznym występuje kilka obwodów. W przypadku zastosowania zmiany harmonogramów dla wielu opraw równocześnie, w ramach jednego obwodu, należy uwzględnić występowanie 80 obwodów. Pytanie 4 W programie funkcjonalno - użytkowym oraz w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający określił, że andbdquo;w przypadku wystąpienia opłat za energię bierną Wykonawca zostanie obciążony poniesionymi przez Zamawiającego opłatamiandrdquo;. Wykonawca nie ma wpływu na zawierane przez Zamawiającego umowy, zobowiązania i wynikające z tego opłaty, tak samo jak nie ma wpływu na stan sieci i urządzenia do niej przyłączane poza ramami zadania. Dlatego też w celu poprawnego doboru rozwiązania i spełnienia oczekiwań Zamawiającego proszę o określenie maksymalnej wartości cos andphi; dla opraw LED będących przedmiotem zamówienia. Odpowiedź dla pytania nr 4: Przed rozpoczęciem prac Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej modernizacji oświetlenia ulicznego, w której ma obowiązek zastosować odpowiednie rozwiązania zapewniające brak opłat za energię bierną po wykonaniu zadania, jak również w okresie udzielonej gwarancji. W ramach zadania, wymianie podlegają wszystkie oprawy oświetlenia ulicznego zasilane w ramach jednego punktu rozliczeniowego rejestrującego pobór energii czynnej i biernej. Stąd Wykonawca będzie miał pełną kontrolę poboru mocy czynnej i biernej i możliwość zastosowania odpowiedniego rozwiązania spełniającego wymagania Zamawiającego. Zamawiający nie podaje maksymalnej wartości cos andphi;, gdyż podanie maksymalnej wartości cos andphi; dla opraw LED nie gwarantuje Zamawiającemu braku opłat za energię bierną. Pytanie 5 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym do zmiany harmonogramu redukcji wymagany będzie programator dostarczony w ramach zamówienia? Programowanie będzie możliwe z poziomu szafki oświetleniowej za pomocą linii zasilającej. Odpowiedź dla pytania nr 5: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Pytanie 6 Czy Zamawiający posiada tytuł własności (podstawę dysponowania) do całości mienia objętego modernizacją m.in. opraw oświetleniowych, wysięgników, oprzewodowowania, zacisków prądowych czy zabezpieczeń? Odpowiedź dla pytania nr 6: Tak, Zamawiający posiada tytuł własności. Pytanie 7 Czy zamawiający posiada zgodę zakładu energetycznego PGE Dystrybucja na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia w szczególności na wyniesienie punktów załączania oświetlenia i montaż szafek - jeżeli tak to prosimy o przedstawienie aktualnych warunków. Jeżeli nie - prosimy o informacje do kiedy Zamawiający takowe warunki uzyska. Odpowiedź dla pytania nr 7: Do SIWZ zostały załączone stosowane wymagania PGE Dystrybucja. Pytanie 8 dotyczy Zał. Nr 9 do SIWZ Każda oprawa ma być wyposażona w sterownik lub zasilacz umożliwiający realizację następujących funkcjonalności: - zaprogramowanie pięciostopniowej redukcji strumienia świetlnego i mocy zgodnie z ustalonym harmonogramem (pierwszy harmonogram wprowadza Wykonawca) Przykładowy harmonogram do zaprogramowania: Od zachodu słońca do godz. 21 - 100% mocy Od godz. 21.00 do godz. 00.00 - 70% mocy Od godz. 00.00 do 4.00 - 50% mocy Od godz. 4.00 do 6.00 - 70% mocy Od godz. 6.00 do wschodu słońca - 100% mocy Czy Zamawiający oczekuje aby sterownik/zasilacz, w który ma zostać wyposażona oprawa, umożliwiał zaprogramowanie innej wartości natężenia oświetlenia dla każdego z wymaganych pięciu stopni redukcji? Tak aby można było wpisać np. poniższy harmonogram: Od zachodu słońca do godz. 21 - 100% mocy Od godz. 21.00 do godz. 00.00 - 75% mocy Od godz. 00.00 do 4.00 - 55% mocy Od godz. 4.00 do 6.00 - 83% mocy Od godz. 6.00 do wschodu słońca - 95% mocy Odpowiedź dla pytania nr 8: Zamawiający NIE oczekuje, aby sterownik/zasilacz umożliwiał zaprogramowanie innej wartości natężenia oświetlenia dla każdego z wymaganych pięciu stopni redukcji, ale takie rozwiązanie jest również akceptowane przez Zamawiającego. Minimalne wymagania dotyczące pięciostopniowej redukcji strumienia świetlnego i mocy to: Stopień pierwszy andbdquo;od zachodu słońcaandrdquo; i piąty andbdquo;do wschodu słońcaandrdquo; 100% mocy opraw Stopień drugi i czwarty - ta sama wartość redukcji mocy, niższa niż 100% Stopień trzeci - niższa wartość redukcji niż stopień drugi i czwarty Dokładność uruchomienia harmonogramu, poszczególnych stopni +/-15 minut. Dodatkowe wyjaśnienie: Od zachodu słońca - należy rozumieć, jako załączenie zasilania obwodu przez zegar astronomiczny Do wschodu słońca - należy rozumieć, jako wyłączenie zasilania obwodu przez zegar astronomiczny Pytanie 9 Proszę o precyzyjne wyjaśnienie, które wartości należy przyjąć do obliczeń fotometrycznych i na jakiej wysokości maja być montowane oprawy. - montaż należy prowadzić w sposób zapewniający wyniesienie oprawy na wymaganą wysokość tj. 8 m do 9 m dla oświetlenia ulicznego. - dla słupów ŻN 10-cio metrowych oznacza montaż nad liniami przesyłowymi n.n. Dla sytuacji szczególnych (tylko jeżeli występuje rzeczywista trudność montażu nad linią jak gniazdo bocianie, brak miejsca ze względu na ilość przyłączy), dopuszcza się montaż wysięgników pod linią n.n. - dla słupów ŻN 12-to metrowych mocowanie wysięgnika z oprawą należy realizować pod linią n.n. dla uzyskania wysokości wyniesienia oprawy na wysokość wymaganą i opisaną w obliczeniach fotometrycznych. - montaż wysięgnika typu w1,5/1,5/5 - montaż wysięgnika zapewniającego (przy montażu bocznym do słupa) wyniesienie oprawy ponad szczyt słupa na wymaganą wysokość według projektu fotometrycznego oraz wysunięcie oprawy - wysięg 1,5m w stronę środka jezdni/ kąt nachylenia ramienia 5 stopni do płaszczyzny jezdni / odległość oprawy od krawędzi jest wynikowa - dane w arkuszach obliczeń komputerowych. w1,5/1,5/5 - oznacza Odpowiedź dla pytania nr 9 Zamawiający wymaga zastosowanie wysokości montażu opraw zgodnie z załącznikiem 190116_02c_Przykladowe_obliczenia_fotometryczne oraz kolumną andbdquo;Wys. zawieszenia oprawyandrdquo; z załącznika 190116_02a_Dane_do_obliczen_fotometrycznych. Zamawiający dopuszcza korektę wysokości montażu oprawy w zakresie pomiędzy 8 i 9 metrów, przy równoczesnym zastosowania tych korekt podczas montażu opraw przez Wykonawcę. Pytanie 10 Zamawiający w PFU powołuje się na normę PN -EN 13201, jeżeli optymalizacja ma być wg tej normy proszę o wykreślenie zapisu o kątach i długościach wysięgników i zastosowanie poniższego zapisu w celu zapewnienia uczciwe konkurencji a nie preferowanie jednej firmy. ..optymalizację geometrii zawieszenia opraw realizuje się poprzez zastosowanie opraw z regulacja kąta nachylenia dla uzyskania jak najlepszych efektów oświetleniowych w tym zgodności parametrów z normą PN-EN 13201 Odpowiedź dla pytania nr 10 Konkluzja mówiąca o optymalizacji geometrii i uzyskaniu zgodności parametrów z normą za pomocą regulacji kąta nachylenia jest niewłaściwa i znalazła się w opisie przez pomyłkę, jako pozostałość po praktykach stosowanych w realizacjach wykonywanych z oprawami odbłyśnikowymi z niedoskonałymi korektami rozsyłu światła. Zamawiający skreśla zapis z rozdziału 2.1.2 strona numer 7 Programu funkcjonalno-użytkowego: andbdquo;Optymalizację geometrii zawieszenia opraw realizuje się poprzez zastosowanie opraw z regulacja kąta nachylenia dla uzyskania jak najlepszych efektów oświetleniowych w tym zgodności parametrów z normą PN-EN 13201.andrdquo;

Strony