BIP

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych / tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm./ I. Zamawiający Gmina Szydłów, ul. Rynek, 28-225 Szydłów; tel/faks 41 354 51 25, zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn. andbdquo;Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 548 w Szydłowie od km 0+000 do km 0+133andrdquo; II. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Szydłów - dz. nr ewid. 548. Rodzaj i zakres prac do wykonania obejmuje: Przebudowę odcinka drogi dł. 133 mb, szerokość jezdni 2,5 m, szerokość poboczy 2 x 0,30 m, a w szczególności: 1) wykonanie warstw podbudowy, 2) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, 3) wykonanie poboczy: materiałem kamiennym i półwgłębne utrwalenie emulsją asfaltową i grysem kamiennym, 2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 15.10.2019 r. 3. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 4. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni. III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty Formularz ofertowo - cenowy wg wzoru. Kosztorys ofertowy uproszczony wraz z podaniem zastosowanych w kosztorysie czynników cenotwórczych - ORYGINAŁ. IV. Miejsce składania ofert Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 10 września 2019 r., godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego Gmina Szydłów, ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów, Sekretariat - pokój 11, w zamkniętej kopercie z dopiskiem andbdquo;Oferta na realizację zadania pn. Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 548 w Szydłowie od km 0+000 do km 0+133andrdquo; V. Opis sposobu obliczania ceny Na załączonym formularzu ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich. Rozliczenie finansowe za realizację przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie faktury końcowej wystawionej za przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych. VI. Kryterium oceny Najniższa cena. VII. Informacje o formalnościach Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieści zestawienie ofert na stronie internetowej gmina@szydlow.pl. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

Nabór na wolne stanowisko księgowa budżetowa

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZYDŁÓW z dnia 03 września 2019 r. o naborze na wolne stanowisko w Urzędzie Miasta i Gminy w Szydłowie I. Nazwa stanowiska pracy Księgowa budżetowa II. Wymagania niezbędne: 1. Obywatelstwo polskie, 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 4. Wykształcenie wyższe o kierunku: ekonomia, finanse, rachunkowość, 5. Staż pracy minimum 2 lata na stanowisku związanym z księgowością, 6. Znajomość przepisów prawa z zakresu ustawy: o samorządzie gminnym, o rachunkowości, o finansach publicznych, pokrewnych oraz prawa miejscowego, 7. Nieposzlakowana opinia, 8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku. III. Wymagania dodatkowe: 1. Umiejętność obsługi sprzętu biurowego, 2. Znajomość programu PUMA i BESTIA, 3. Wysoka kultura osobista. 4. Umiejętność planowania, sprawnej organizacji pracy i podejmowania decyzji. 5. Komunikatywność, umiejętność współpracy. 6. Umiejętność publicznego prezentowania stanowiska. 7. Samodzielność, rzetelność, dokładność, odpowiedzialność. 8. Dyspozycyjność. IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 1. Prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej, zgodnie z wymaganiami ustawy o rachunkowości i rozporządzenia M.F., 2. Sporządzanie zestawień obrotów i sald oraz comiesięczna analiza i kontrola kont analitycznych w jednostce budżetowej, 3. Prowadzenie ewidencji i księgowości w zakresie dochodów budżetu państwa realizowanych przez gminę oraz terminowe przekazywanie należnych dochodów na rachunek Wojewody, 4. Terminowe, rzetelne i zgodne z przepisami sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych, 5. Sprawdzanie raportów kasowych pod względem formalno-księgowym, 6. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w posiadaniu jednostki, 7. Przygotowywanie danych do sprawozdań w zakresie ewidencjonowanych dochodów oraz porównanie ich i kontrolowanie ich realizacji w budżecie, 8. Rozliczanie jednostek organizacyjnych gminy z zakresu zrealizowanych dochodów budżetowych oraz przekazywanie środków na realizację wydatków budżetowych zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym wg stanu na 31 grudnia każdego roku, 9. Wykonywanie i koordynacja prac związanych z opracowaniem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy oraz budżetu dochodów gminy, 10. Analiza realizacji budżetu gminy oraz opracowywanie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze i sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy, 11. Przygotowywanie niezbędnych dokumentów do zaciągania przez gminę zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych oraz niezbędnych dokumentów w zakresie spłaty zadłużenia i kosztów jego obsługi, przygotowywanie niezbędnych dokumentów do udzielania z budżetu gminy pożyczek, poręczeń i gwarancji finansowych, 12. Opracowywanie planu finansowego dochodów urzędu, 13. Prowadzenie księgowości dochodów budżetowych jednostki - urzędu, 14. Obsługa finansowo-księgowa w zakresie projektów i programów dofinansowanych ze środków europejskich, 15. Koordynowanie terminowego i prawidłowego obiegu dokumentów księgowych, 16. Prowadzenie ewidencji dłużników i wierzycieli, uzgadnianie sald, 17. Prowadzenie dokumentacji, ewidencji i inwentaryzacji środków trwałych, 18. Wykonywanie innych poleceń przełożonych w ramach powierzonego zakresu czynności. V. Warunki pracy na stanowisku: 1. Rodzaj pracy: praca umysłowa, 2. Wymiar czasu pracy: pełny etat 3. Czas pracy: stałe godziny pracy od 730 do 1515, tylko w czwartek od 730 do 1630, 4. Wynagrodzenie: stałe, 5. Rozpoczęcie wykonywanej pracy: 01 października 2019 r. 6. Umowa na czas określony do 31 marca 2020 r. z możliwością przekształcenia na czas nieokreślony. VI. Wymagane dokumenty: 1. List motywacyjny, CV 2. Kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 3. Kserokopie świadectw pracy, (jeśli takie posiada) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy, 4. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska, 5. Kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, 6. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 7. Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu, 8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, 9. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w m-cu VIII 2018 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%. VII. Inne informacje 1. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane, 2. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane, o zachowaniu terminu decyduje data wpływu, aplikacje, które wpłyną do Urzędu po określonym terminie nie będą rozpatrywane, 3. Otrzymanych dokumentów nie odsyłamy, można je odebrać osobiście w Urzędzie w pokoju nr 11, a po upływie 90 dni od daty ogłoszenia wyników naboru nastąpi ich zniszczenie, 4. Informacja o wstępnej weryfikacji oraz wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Szydłów oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta Gminy Szydłów przy ul. Rynek 2 w Szydłowie. 5. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 16 września 2019 r. do godz. 1500 pod adresem: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek 2 28-225 Szydłów w zaklejonych kopertach z dopiskiem: andbdquo;Nabór na wolne stanowisko - Księgowa budżetowaandrdquo; Burmistrz Miasta i Gminy (-) Andrzej Tuz

INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY

Szydłów, dnia 02.09.2019 r. Zawiadomienie o zawarciu umowy dot.: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego: andbdquo;Dostawa wyposażenia pomieszczeń przedszkola w Szydłowieandrdquo; określonego poniżej w zadaniu: Meble, pomoce dydaktyczne i zabawki andrdquo;, INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY dot.: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego: andbdquo;Dostawa wyposażenia pomieszczeń przedszkola w Szydłowieandrdquo; określonego poniżej w zadaniu: Meble, pomoce dydaktyczne i zabawkiandrdquo;, nr postępowania: IGP.II.271.47.2019 Burmistrz Gminy Szydłów informuje, że w prowadzonym postępowaniu w dniu 30.08.2019 r. zawarto umowę z Wykonawcą: Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k. ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź

INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY

Szydłów, dnia 03.09.2019 r. Zawiadomienie o zawarciu umowy dot.: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego: andbdquo;Świadczenie usług polegających na przygotowaniu, dostarczeniu i rozłożeniu wyżywienia dla dzieci w Punkcie przedszkolnym w Szydłowie w roku szkolnym 2019/2020andrdquo;, INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY dot.: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego: andbdquo;Świadczenie usług polegających na przygotowaniu, dostarczeniu i rozłożeniu wyżywienia dla dzieci w Punkcie przedszkolnym w Szydłowie w roku szkolnym 2019/2020andrdquo;, nr postępowania: IGP.II.271.49.2019 Burmistrz Gminy Szydłów informuje, że w prowadzonym postępowaniu w dniu 30.08.2019 r. zawarto umowę z Wykonawcą: Lord Hotel-Restauracje-Sklepy Piotr Sobieniak Ul. Nasienna 8 28-200 Staszów

INFORMACJA O WYNIKACH

Szydłów, dnia 29.08.2019 r. INFORMACJA O WYNIKACH Gmina Szydłów, 28-225 Szydłów, ul. Rynek 2, informuje, że w dniu 19.08.2018 r. o godz. 10:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania dotyczącego zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, o których mowa w rozdziale 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) na andbdquo;Świadczenie usług polegających na przygotowaniu, dostarczeniu i rozłożeniu wyżywienia dla dzieci w Punkcie przedszkolnym w Szydłowie w roku szkolnym 2019/2020 W postępowaniu wpłynęła 1 oferta. Po dokonaniu otwarcia Zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 29.08.2018 r. o godz. 13:00. Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm. - dalej ustawy) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę ważną z najwyższą liczbą uzyskanych punktów złożył Wykonawca: Numer oferty Nazwa i adres wykonawcy Ilość punktów za cenę brutto Ilość punktów za doświadczenie w realizacji usług gastronomicznych Ilość punktów łącznie 1 Lord Hotel-Restauracje-Sklepy Piotr Sobieniak Ul. Nasienna 8 28-200 Staszów 80,00 0 80,00 Wyk. w 4 egz. Egz. 1Wykonawcy Egz. 2 strona internetowa Egz. 3 Tablica ogłoszeń Egz. 4 a/a

Strony