BIP

Zaproszenie do udziału w postępowaniu

Znak: IGP.II.271.23.01.2019 Szydłów, 09 kwietnia 2018 ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Dotyczy.: Postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn. andbdquo;Przebudowa dachu i zmiana pokrycia na budynku OSP w Osówceandrdquo;. Gmina Szydłów zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. andbdquo;Przebudowa dachu i zmiana pokrycia na budynku OSP w Osówceandrdquo;. Termin składania ofert: do 18-04-2019 r. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie robót budowlanych zadania pn. andbdquo;Przebudowa dachu i zmiana pokrycia na budynku OSP w Osówceandrdquo;. Realizacja zadania z uwzględnieniem materiałów posiadanych przez zamawiającego - wg załącznika. Załącznikami do niniejszego zaproszenia są: Projekt budowlany, Zestawienie materiałów posiadanych przez zamawiającego, Formularz ofertowy wykonawcy, Wzór umowy,

Wykaz nieruchomości do oddania w najem

OGŁOSZENIE z dnia 29 marca 2019 r. Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów, działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości (lokal mieszkalny) przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy z zasobu Gminy Szydłów. Treść wykazu w linku poniżej. andbull; Wykaz - pełna treść

Konkurs ofert na zadania publiczne w 2019 roku

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.) oraz Uchwały Nr II/4/2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia na rok 2018 programu współpracy gminy Szydłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZYDŁÓW ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2019 ROKU REGULAMIN KONKURSU I. Cel konkursu Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej, działalności na rzecz organizacji pozarządowych, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy Szydłów. II. Rodzaje zadań 1. Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 1.1. andbdquo;Promocja Gminy Szydłów poprzez działania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.andrdquo; 2. Zadania z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej: 2.1. andbdquo;Promocja postaw patriotycznych mieszkańców Gminy Szydłów poprzez organizację marszy, turniejów strzeleckich, obozów wędrownych, uczestnictwo w uroczystościach patriotycznych.andrdquo; 3. Zadania z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych: 3.1. andbdquo;Udzielanie wsparcia finansowego i szkoleniowego organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Szydłów poprzez organizację otwartego konkursu ofert.andrdquo; 4. Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: 4.1. andbdquo;Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Szydłów poprzez organizowanie zajęć szkoleniowych.andrdquo; III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania 1. Na wsparcie realizacji zadania nr 1 w 2019 roku przeznacza się środki w wysokości 26.000 PLN (dwadzieścia sześć tysięcy złotych). 2. Na wsparcie realizacji zadania nr 2 w 2019 roku przeznacza się środki w wysokości 2.000 PLN (dwa tysiące złotych). 3. Na wsparcie realizacji zadania nr 3 w 2019 roku przeznacza się środki w wysokości 4.000 PLN (cztery tysiące złotych). 4. Na wsparcie realizacji zadania nr 4 w 2019 roku przeznacza się środki w wysokości 3.000 PLN (trzy tysiące złotych). Jednocześnie informuje się, że wysokość środków publicznych wydatkowanych na realizację tych zadań w 2018 roku wyniosła odpowiednio: - na zadanie 1 - 15.000 PLN, - na zadanie 2 - 3.000 PLN, - na zadanie 3 - 4.000 PLN, - na zadanie 4 - 0 PLN. IV. Zasady przyznawania dotacji 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 poz. 2057). Wzory dokumentów znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Szydłowie: www.szydlow.bip.jur.pl, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Szydłowie: www.szydlow.pl oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Szydłowie, ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów. 3. Do ofert należy dołączyć: a) Kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, właściwego rejestru lub ewidencji. Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany. b) Kopię aktualnego statutu lub adres strony internetowej, na której jest on udostępniony (link bezpośredni). c) Dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów). Dokument ten załączyć należy w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru. 4. Załączniki składane w formie kserokopii muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnione do tego osoby. Na potwierdzanym dokumencie należy umieścić napis (pieczątkę) andbdquo;Za zgodność z oryginałemandrdquo;, datę potwierdzenia oraz podpisy uprawnionych osób (tj. wymienionych w dokumencie rejestracyjnym lub innych upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta) wraz z imiennymi pieczątkami. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami, strona winna być podpisana pełnym imieniem i nazwiskiem. 5. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym. 6. Wysokość dotacji dla podmiotów uprawnionych nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów realizacji zadania. Wymagany wkład własny podmiotu wynosi minimum 20% całkowitej wartości zadania, w tym: - wkład finansowy podmiotu winien stanowić minimum 5%, - wkład pozafinansowy - osobowy (świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków organizacji) może stanowić pozostały wkład własny (15%). 7. Wydatki z przyznanej dotacji mogą być ponoszone od dnia podpisania umowy, nie później niż do 31 grudnia 2019 r. 8. Do kosztów kwalifikowanych, można zaliczyć m. in. następujące rodzaje kosztów: a) koszty administracyjne związane z realizacją zadania, w tym: - koszty osobowe administracji i obsługi projektu (udokumentowane umowami zlecenia/o dzieło) np. koordynator projektu, obsługa administracyjno-biurowa, księgowość, - inne koszty administracyjne związane z realizacją zadania (np. usługi pocztowe, zakup materiałów biurowych, koszty telekomunikacyjne - na podstawie opisanych bilingów i faktur); b) koszty osobowe, tj. honoraria i wynagrodzenia osób bezpośrednio zatrudnionych przy realizacji zadania, w tym np. trenerów, ekspertów, artystów, pedagogów, sędziów sportowych, innych specjalistów; c) koszty związane z uczestnictwem bezpośrednich adresatów projektu w tym np. materiały szkoleniowe, wynajem pomieszczeń (sal widowiskowych, szkoleniowych, konferencyjnych itp.), wynajem niezbędnego sprzętu, urządzeń technicznych (np. nagłośnienia, oświetlenia, sceny itd.), odzież, żywność, noclegi, przejazd beneficjentów, nagrody rzeczowe itp. d) wyjazdy służbowe osób zaangażowanych w realizacje projektu; e) wydatki związane z działaniami promocyjnymi projektu w tym m.in.: plakaty, ulotki, ogłoszenia prasowe, zaproszenia, banery, gadżety promocyjne itp. f) usługi transportowe, g) zakup materiałów i usług niezbędnych do realizacji zadania, h) zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników. 9. Koszty niekwalifikowane, które nie mogą być uwzględnione w kosztorysie zadania, stanowią m. in.: a) stałe koszty działalności podmiotu, w szczególności: wynagrodzenia osobowe pracowników etatowych i utrzymanie biura (np. opłaty czynszowe, abonamentowe, rachunki telefoniczne, materiały biurowe, opłaty pocztowe) z wyłączeniem kosztów administracyjnych bezpośrednio związanych z realizacją zadania; b) zakup nieruchomości i środków trwałych, c) odsetki i odsetki karne, d) zakup wyposażenia, e) wierzytelności i zobowiązania podmiotu składającego ofertę. 10. Oferty niekompletne bądź sporządzone wadliwie nie będą rozpatrywane ze względów formalnych. V. Termin składania ofert. 1. Wyznacza się termin składania ofert na dzień 10 kwietnia 2019 roku, do godz. 15.15. 2. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Szydłowie, ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów osobiście lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie pod rygorem nieważności z adnotacją andbdquo;Konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych w 2019 rokuandrdquo; oraz nazwą rodzaju zadania. 3. Decyduje data wpływu oferty do urzędu potwierdzona pieczęcią wpływu a nie data stempla pocztowego. VI. Tryb wyboru ofert. 1. Oferty podlegają ocenie powołanej w tym celu przez Wójta Gminy Szydłów Komisji Konkursowej przy zastosowaniu następujących kryteriów punktowych: 1) wartość merytoryczna i walory promocyjne projektu (celowość oferty, zakres rzeczowy, liczba odbiorców, zgodność z ogłoszeniem, cykliczność zadania) - od 0 do 3 punktów; 2) rzetelność przedłożonego planu finansowego (zasadność wydatkowania środków) oraz kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie - od 0 do 3 punktów 3) procentowy wkład własny (pozyskiwanie środków finansowych przez oferenta z innych źródeł) oraz wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia i praca społeczna wolontariuszy - od 0 do 2 punktów; 4) rzetelność i terminowość wykonywania i rozliczania dotychczas realizowanych przedsięwzięć finansowanych z budżetu Gminy Szydłów - od 0 do 2 punktów. 2. Komisja Konkursowa przedstawia swoją propozycję najlepszej oferty i proponowaną wysokość dotacji. 3. Decyzję ostateczną o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów w drodze Zarządzenia w przeciągu 14 dni od ostatecznej daty składania ofert. 4. Wyniki konkursu ogłasza się przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Szydłowie, na stronie internetowej www.szydlow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.szydlow.bip.jur.pl 5. Od Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy. VII. Zawarcie umowy 1. Po ogłoszeniu listy ofert wybranych do dofinansowania, do oferentów wysyłane są powiadomienia o przyznanej dotacji wraz z prośbą o przesłanie zaktualizowanego kosztorysu i harmonogramu jeżeli przyznana dotacja jest niższa od oczekiwanej. 2. Wraz ze zaktualizowanym harmonogramem i kosztorysem oferent składa oświadczenie, że przedłożony przez niego odpis z KRS i zawarte w nim informacje są zgodne ze stanem faktycznym. Jeżeli zostały zmienione istotne dane organizacji (adres, osoby uprawnione, nr rachunku bankowego) - należy o tym niezwłocznie poinformować Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów i jednocześnie dostarczyć dokumenty poświadczające dokonane zmiany. 3. Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów w sprawie wyboru i dofinansowania oferty wraz z wyżej wymienionymi dokumentami stanowi podstawę do przygotowania i zawarcia umowy. 4. Jeżeli przyznana dotacja jest niższa od oczekiwanej, oferent nie będzie związany złożoną ofertą, może on zmniejszyć zakres zadania lub odstąpić od podpisania umowy. 5. Zadanie będzie realizowane w okresie od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2019 roku. VIII. Sprawozdanie z realizacji zadania 1. Rozliczenie dotacji następuje na podstawie sprawozdania złożonego w terminie 30 dni od określonego w umowie dnia zakończenia realizacji zadania. 2. Sprawozdanie należy złożyć na formularzu określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 poz. 2057). 3. Do sprawozdania należy dołączyć: a) kopie faktur, umów, rachunków lub innych dokumentów księgowych pokrytych z dotacji, potwierdzone za zgodność z oryginałem oraz kopie wyciągów bankowych potwierdzające ich zapłatę, b) dokumenty potwierdzające udział w realizacji zadania wolontariuszy oraz pracę społeczną członków organizacji (np. karty pracy), c) kopię przelewu potwierdzającego dokonanie zwrotu niewykorzystanych środków finansowych z udzielonej dotacji (jeżeli nie wykorzystano pełnej kwoty udzielonej dotacji) oraz wpłatę odsetek (jeśli dotyczy). 4. Dokumentami potwierdzającymi koszty kwalifikowane są w szczególności: faktury VAT, rachunki, noty obciążeniowe, umowy zlecenia lub dzieło wraz z rachunkami do umów, druki delegacji. 5. Wszystkie oryginały dokumentów księgowych stanowiących dowód poniesionych wydatków powinny być wystawione na zleceniobiorcę oraz zawierać następujące dane: a) opis wydatku; b) numer umowy; c) kwotę kosztu kwalifikowalnego w ramach projektu; d) źródła finansowania (np. dotacja Gminy Szydłów lub wkład własny finansowy); e) akceptację wydatku podpisaną przez osoby uprawnione. 6. Załączniki składane w formie kserokopii muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnione osoby. 7. Zatwierdzenie sprawozdania następuje w terminie do 30 dni od dnia jego złożenia. Sprawozdanie jest uznane za prawidłowe, jeżeli: a) złożone jest na właściwym formularzu, b) zawiera wymagane załączniki, c) złożone jest w terminie wskazanym w umowie, d) jest podpisane przez osoby uprawnione, e) jest spójne tzn. istnieje logiczne powiązanie pomiędzy kosztorysem w ofercie i rozliczeniem w sprawozdaniu, f) termin realizacji zadania jest zgodny z umową, g) nie zawiera błędów rachunkowych, h) poniesione wydatki są zgodne z kosztorysem, stanowiącym załącznik do umowy. Burmistrz Miasta i Gminy (-) Andrzej Tuz Uwaga! Obowiązują nowe wzory formularzy określone w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 poz. 2057). Dokumenty konkursowe: Zarządzenie Nr 20/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów z dn. 19 marca 2019 r. Formularz oferty konkursowej Wzór umowy Dokumenty aktualizacyjne: Do aktualizacji harmonogramu, przewidywanych kosztów realizacji zadania, opisu poszczególnych działań należy użyć odpowiednich stron z formularza oferty konkursowej. Oświadczenie o niezmienionym stanie prawnym Dokumenty sprawozdawcze: Formularz sprawozdania Wzór opisu faktury / rachunku Wzór karty pracy Inne dokumenty Uchwała Nr II/4/2018 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia na rok 2019 programu współpracy gminy Szydłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

INFORMACJA O WYNIKACH

Znak. IGP.II.271.12.2019 Szydłów, dnia 19.03.2019 r. wg rozdzielnika INFORMACJA O WYNIKACH Gmina Szydłów, 28-225 Szydłów, ul. Rynek 2, zwana dalej Zamawiającym informuje, że w dniu 11.03.2019 r. o godz. 09:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. andbdquo;Kompleksowe zachowanie i zabezpieczenie obiektów zabytkowych i dziedzictwa kulturowego w Szydłowie oraz dostosowanie ich do funkcji kulturalnych i turystycznych - wyposażenie Synagogi, Sali rycerskiej i izby muzealnejandrdquo;, numer referencyjny: Nr referencyjny: IGP.II.271.04.2019 W postępowaniu wpłynęły 3 oferty. Po dokonaniu otwarcia zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 19.03.2019 r. o godz. 10:00. Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę ważną z najwyższą liczbą uzyskanych punktów złożył Wykonawca: Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Ilość punktów w kryterium cena brutto Ilość punktów w kryterium okres rękojmi i gwarancji na przedmiot zamówienia Ilość punktów uzyskanych łącznie Zadanie 1 3 Firma Usługowo-Handlowa Multi-Arko Arkadiusz Białek Ul. Pośrednia 53/3 26-600 Radom 60,00 40,00 100,00 Zadanie 2 2 PHU Katarzyna Lewandowska ul. Lucerniana 68 95-030 Gadka Stara 47,58 40,00 87,58 W prowadzonym postępowaniu pozostałe oferty wykonawców oceniono następująco: Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Ilość punktów w kryterium cena brutto Ilość punktów w kryterium okres rękojmi i gwarancji na przedmiot zamówienia Ilość punktów uzyskanych łącznie Zadanie 1 1 Promyk S.C. Wanda Kurczyna, Jolanta Zimna Ul. Dęblińska 11 41-200 Sosnowiec 55,43 20,00 75,43 Zadanie 2 1 Promyk S.C. Wanda Kurczyna, Jolanta Zimna Ul. Dęblińska 11 41-200 Sosnowiec 60,00 20,00 80,00 Zamawiający nie odrzucił z postępowania żadnej oferty oraz nie wykluczył żadnego Wykonawcy. Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów. Wyk. w 6 egz. Egz. od 1 do 3 Wykonawcy Egz. 4 strona internetowa Egz. 5 Tablica ogłoszeń Egz. 6 a/a

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Gmina Szydłów: andbdquo;Odbiór i transport odpadów komunalnych na terenie Gminy Szydłówandrdquo; OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie Ogłoszenie nr 526123-N-2019 z dnia 2019-03-15 r. Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Informacje dodatkowe: I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Szydłów, krajowy numer identyfikacyjny 29101081400000, ul. ul. Rynek 2 , 28-225 Szydłów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 545 125, e-mail machnik@szydlow.pl, faks 413 545 125. Adres strony internetowej (URL): www.szydlow.pl Adres profilu nabywcy: Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): I.4) KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Tak http://www.szydlow.bip.jur.pl/kategorie/przetargi_28 Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak http://www.szydlow.bip.jur.pl/kategorie/przetargi_28 Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie Nie adres Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: Oferty należy składać w formie pisemnej. Adres: Gmina Szydłów 28-225 Szydłów, ul. Rynek 2. Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: andbdquo;Odbiór i transport odpadów komunalnych na terenie Gminy Szydłówandrdquo; Numer referencyjny: IGP.II.271.16.2019 Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na części: Nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Odbieranie i transport do RIPOK regionu 5 stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Szydłów z: a) Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku z terenu Gminy Szydłów, b) Gniazd selektywnej zbiórki odpadów rozstawionych na terenie gminy Szydłów, (1 w Korytnicy, 1 w Kotuszowie, 2 w Szydłowie) c) Odbiór z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, popiołów i żużla, w pojemnikach lub workach zabezpieczonych przez właściciela nieruchomości, d) Odbiór przeterminowanych leków z apteki w Szydłowie. e) Odbiór z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku minimum trzy razy w roku 2019 oraz minimum cztery razy w 2020 roku w regularnych odstępach w formie wystawki: przeterminowanych leków i chemikaliów, opakowań po środkach ochrony roślin, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, 2) Wykonawca zobowiązany będzie do wyposażenia: a) Nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej - w pojemniki na odpady zmieszane o pojemności 120 l oraz worki na odpady segregowane (pierwszy raz - 10 szt. - po 2 worki na każdą frakcję) - wg wykazu dostarczonego przez zamawiającego. 1) Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia pojemników i worków informacją o rodzaju gromadzonych odpadów, informacją, co można gromadzić w tych workach w ramach każdej frakcji oraz nazwą, adresem firmy i nr telefonu odbierającej odpady. Kolorystyka oraz napisy na workach muszą być zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów ( Dz. U. z 2017 r. poz.19). Przy odbiorze odpadów segregowanych wykonawca odbierający odpady zobowiązany jest do pozostawienia tej samej ilości worków na odpady segregowane, co ilość worków wystawiona niezależnie od tego czy wystawiony worek jest opatrzony logo firmy czy nie. b) Nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej - pojemników na odpady zmieszane oraz pojemników na odpady segregowane w ilości wystarczającej do obsługi nieruchomości, wg wykazu dostarczonego przez zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 1 do SIWZ. II.5) Główny kod CPV: 90500000-2 Dodatkowe kody CPV: Kod CPV 90511000-2 90512000-9 90513100-7 90511200-4 90533000-2 II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów) II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 7.1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. 7.2. Zamówienia, o których mowa w pkt 7.1. będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z zakresem usług stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia. Zakresem usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 7.1. będą usługi z zakresu wywozu odpadów, transportu odpadów, wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych, gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych, gospodarki odpadami Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 7.1. nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia. 7.3. Zamówienia, o których mowa w pkt 7.1. będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, a jeżeli wartość szacunkowa będzie mniejsza od kwoty o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy tylko po przeprowadzenie negocjacji. II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-12-31 II.9) Informacje dodatkowe: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Na potwierdzenie spełnienia warunku należy złożyć: - aktualne zezwolenia na transport odpadów komunalnych o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.), - aktualne zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.) - wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Wójta Gminy Szydłów (wpis musi dotyczyć wszystkich rodzajów odpadów będących przedmiotem usługi). Informacje dodatkowe III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Na potwierdzenie należy złożyć: - Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego - to jest na kwotę nie mniejszą niż: - 100 000,00 zł, Informacje dodatkowe III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Na potwierdzenie należy złożyć: a) wykonanych usług - Wykaz usług wykonanych, lub wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał lub wykonuje: minimum jedną usługę polegającą na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych (zbieranych w sposób selektywny i zmieszany) na rzecz właścicieli nieruchomości, a każda z tych usług realizowana była minimum 12 miesiący w granicach administracyjnych jednego miasta (dzielnicy, posesji należących do Spółdzielni Mieszkaniowej) lub jednej gminy, obejmujące swym zakresem, co najmniej 800 gospodarstw domowych lub nie mniej niż 2 000 mieszkańców, wartość brutto zrealizowanej usługi wynosiła minimum 100 000,00 zł, Do wykazu należy załączyć dowody określające, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane w sposób należyty. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4 SIWZ. 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 9.4.4, składa odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 1. aktualne zezwolenia na odbiór i transport odpadów komunalnych, o którym mowa w pkt. 9.4.1 SIWZ. 2. aktualne zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów, o którym mowa w pkt. 9.4.1 SIWZ. 3. wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w pkt. 9.4.1 SIWZ. 4. wykaz wykonanych usług potwierdzający opisany warunek wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych usług 9.4.2 a) - załącznik nr 5 SIWZ III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) OPIS IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie Informacja na temat wadium IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie Informacje dodatkowe: IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców Przewidywana minimalna liczba wykonawców Maksymalna liczba wykonawców Kryteria selekcji wykonawców: IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta: Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: Informacje dodatkowe: Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Informacje dodatkowe: W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: IV.1.8) Aukcja elektroniczna Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: Czas trwania: Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: IV.2.2) Kryteria Kryteria Znaczenie Cena brutto 60,00 Częstotliwość odbioru odpadów w formie andbdquo;wystawekandrdquo; 40,00 IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): Informacje dodatkowe IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Wstępny harmonogram postępowania: Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Należy podać informacje na temat etapów dialogu: Informacje dodatkowe: IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Informacje dodatkowe: IV.4) Licytacja elektroniczna Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Czas trwania: Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: Data: godzina: Termin otwarcia licytacji elektronicznej: Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Informacje dodatkowe: IV.5) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: Zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ. IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-03-25, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu andgt; polski IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie IV.6.6) Informacje dodatkowe: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Strony