BIP

INFORMACJA O WYNIKACH

Szydłów, dnia 06.03.2019 r. wg rozdzielnika INFORMACJA O WYNIKACH Gmina Szydłów, 28-225 Szydłów, ul. Rynek 2, zwana dalej Zamawiającym informuje, że w dniu 06.02.2019 r. o godz. 10:00 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. andbdquo;Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy budynku dawnego urzędu gminy oraz zagospodarowanie przestrzeni przy ul. Kieleckiej w Szydłowieandrdquo; w ramachandrdquo; projektu pn. andbdquo;Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie Gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej, jakości życia mieszkańcówandrdquo;, numer referencyjny: Nr referencyjny: IGP.II.271.04.2019 W postępowaniu wpłynęło 7 ofert. Po dokonaniu otwarcia zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 06.03.2019 r. o godz. 10:00. Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę ważną z najwyższą liczbą uzyskanych punktów złożył Wykonawca: Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Ilość punktów w kryterium cena brutto Ilość punktów w kryterium Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia Ilość punktów uzyskanych łącznie Zadanie 1 6 FIRMA PROJEKTOWO BUDOWLANA andbdquo;ZAPROJEKTUJ-WYBUDUJandrdquo; Marcin Perlik, Ruda Strawczyńska 85, 26-067 Strawczyn 60 40 100 Zadanie 2 7 BIURO PROJEKTOWE Z WYKONASTWEM 28-200 Staszów, ul. Wschodnia 13/17 60 40 100 W prowadzonym postępowaniu pozostałe oferty wykonawców oceniono następująco: Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Ilość punktów w kryterium cena brutto Ilość punktów w kryterium Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia Ilość punktów uzyskanych łącznie Zadanie 1 1 EMGIE projekt Sp. z o.o. 25-342 Kielce, ul. Mazurska 14 11,25 40 51,25 2 Karol Bulanda andbdquo;BULANDA Architekciandrdquo; Słopnice 859, 34-615 Słopnice 39,45 40 79,45 3 PROJEKT TECHNIKA Łukasz Czerwik, Grzegorz Mochocki Spółka Jawna Ul. Skibińskiego 13, 25-819 Kielce 35,61 40 75,61 4 VITARO Sp. z o.o. 00-110 Warszawa, ul. Świętokrzyska 30/63 oddział: Dziepółć 3, 97-500 Radomsko 12,00 40 52,00 5 NUUA/ARCHITEKCI Pracownia Architektury Szymon Gic ul. A. Grottgera 6/11, 60-757 Poznań 14,67 40 54,67 7 BIURO PROJEKTOWE Z WYKONASTWEM 28-200 Staszów, ul. Wschodnia 13/17 51,34 10 61,34 Zadanie 2 4 VITARO Sp. z o.o. 00-110 Warszawa, ul. Świętokrzyska 30/63 oddział: Dziepółć 3, 97-500 Radomsko 17,52 0 17,52 5 NUUA/ARCHITEKCI Pracownia Architektury Szymon Gic ul. A. Grottgera 6/11, 60-757 Poznań 15,84 40 55,84 6 FIRMA PROJEKTOWO BUDOWLANA andbdquo;ZAPROJEKTUJ-WYBUDUJandrdquo; Marcin Perlik Ruda Strawczyńska 85, 26-067 Strawczyn 30,49 0 30,49 Wyk. w 10 egz. Egz. od 1 do 7 Wykonawcy Egz. 8 strona internetowa Egz. 9 Tablica ogłoszeń Egz. 10 a/a

Strony