BIP

Informacja dla wykonawców nr 5

Szydłów, dnia 06.02.2019 r. INFORMACJA dla Wykonawców nr 5 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: andbdquo;Modernizacja lamp oświetlenia ulicznego w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw typu LEDandrdquo; Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 - dalej ustawa) udziela odpowiedzi na pytanie: Pytanie 1 Prosimy o określenie terminu realizacji Umowy w miesiącach od daty jej podpisania. Obecna konstrukcja jest sprzeczna z zasadami równego traktowania stron gdyż wykonawca nie ma wiedzy kiedy Zamawiający planuje podpisać Umowę, a tym samym nie jest ws stanie rzetelnie oszacować kosztów. Sytuacja ta prowadzi do braku porównywalności ofert oraz utrudnia konkurencję. Odpowiedź: Zamawiający, nie wyraża zgody na zmiana. Termin wskazany w SIWZ ostateczny. Pytanie 2 W par 11.1.5 jest odesłanie do par 3 odnośnie maksymalnego poziomu kar, jednak w par 3 brak jest takiej wartości. Sytuacja ta uniemożliwia rzetelną kalkulację ryzyk związanych z Umową, a tym samym prowadzi do braku porównywalności ofert. Prosimy o modyfikację wzoru Umowy. Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji andsect; 11 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie: Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną: w wysokości 0,2 % wynagrodzenia określonego w andsect; 7 ust. 1 umowy, w przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy oraz dokumentacji technicznej, za każdy dzień opóźnienia licząc od terminu określonego w andsect; 2 ust. 1 umowy; w wysokości 0,5 % wynagrodzenia, o którym mowa w andsect; 7 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości, liczonej od dnia, w którym wada lub usterka miała być usunięta; w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w andsect; 7 ust. 1 umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn leżących po jego stronie; w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w andsect; 7 ust. 1 umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; maksymalny limit kar umownych, o którym mowa w ust. 1 nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia o którym mowa w andsect; 7 W przypadku, gdy Zamawiający z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy utraci dotację lub obciążony zostanie korektą finansową, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu utraconej przez niego dotacji oraz pokrycia naliczonej korekty finansowej. Zapłata kary przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia instalacji lub innych zobowiązań wynikających z umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w przypadku, gdy szkoda z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przekroczy kwotę kar umownych. Naliczone kary umowne stają się wymagalne jeżeli Wykonawca w terminie 5 dni od daty otrzymania oświadczenia złożonego przez Zamawiającego o naliczeniu kar umownych nie dokonał ich zapłaty. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia z faktury kar umownych. Pytanie 3 Par 7 .6 Wzoru umowy mówi o konieczności załączenia do FV protokołu odbioru końcowego całego przedmiotu Umowy, podczas kiedy Umowa przewiduje płatności pośrednie. Prosimy o wyjaśnienie i/lub modyfikację wzoru Umowy. Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji andsect; 7 ust. 6 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie: Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w wystawionej fakturze w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru częściowego lub końcowego przedmiotu umowy. Pytanie 4 Par 13,2,3 oraz par 7.5 Wzoru umowy przywołany jest harmonogram rzeczowo finansowy. Brak w umowie wskazań jak i kiedy taki dokument ma powstać. Prosimy o wyjaśnienie. Odpowiedź: Zgodnie z pkt. 23.3.8 SIWZ, harmonogram należy przedłożyć przed podpisaniem umowy. Pytanie 5 Par 13,2,3 Wzoru umowy zakłada możliwość odstąpienia od Umowy w przypadku opóźnienia w realizacji jakiegokolwiek punktu harmonogramu. Zapis taki rodzi obawy, co do równego rozłożenia ryzyk i odpowiedzialności pomiędzy strony Umowy. Wnioskujemy o zakreślenie odpowiedzialności wykonawcy na zasadzie jego winy poprzez wprowadzenie pojęcia zwłoki oraz zakreślenie terminu 21 dni. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie 6 Par 11,2 Wzoru umowy nakłada na Wykonawcę obowiązek pokrycia kosztów utraconej dotacji. Jest to ryzyko, które nie jest możliwe do oszacowania, co prowadzi do braku możliwości rzetelnego określenia kosztów umowy. W związku z tym prosimy o potwierdzenie, że całkowita odpowiedzialność finansowa wykonawcy z tytułu realizacji umowy jest ograniczona do wartości Umowy. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy. Przepisy kodeksu cywilnego nie zabraniają Zamawiającemu do żądania odszkodowania w pełnej wysokości. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia inwestycji w taki sposób, aby nie dopuści do sytuacji, w której na zmawiającego zostaną nałożone korekty finansowe. Pytanie 7 Par 6,4 wzoru Umowy - zwracamy uwagę, że brak konserwacji po stronie Zamawiającego może oznaczać, że wykonana modernizacja oświetlenia nie zapewni wymaganych umową o dofinansowanie efektów ekologicznych. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że Zamawiający jest tego świadomy a okoliczność ta nie będzie obciążać Wykonawcy. Odpowiedź: Pytanie jest niezrozumiałe. Zmawiający nie wie, co Wykonawca ma na myśli.

INFORMACJA dla Wykonawców nr 4

IGP.II.271.01.2019 Szydłów, dnia 05.02.2019 r. INFORMACJA dla Wykonawców nr 4 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: andbdquo;Modernizacja lamp oświetlenia ulicznego w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw typu LEDandrdquo; Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 - dalej ustawa) udziela odpowiedzi na pytanie: Pytanie 1 Proszę o precyzyjne wyjaśnienie, które wartości należy przyjąć do obliczeń fotometrycznych i na jakiej wysokości maja być montowane oprawy. - montaż należy prowadzić w sposób zapewniający wyniesienie oprawy na wymaganą wysokość tj. 8 m do 9 m dla oświetlenia ulicznego. - dla słupów ŻN 10-cio metrowych oznacza montaż nad liniami przesyłowymi n.n. Dla sytuacji szczególnych (tylko jeżeli występuje rzeczywista trudność montażu nad linią jak gniazdo bocianie, brak miejsca ze względu na ilość przyłączy), dopuszcza się montaż wysięgników pod linią n.n. - dla słupów ŻN 12-to metrowych mocowanie wysięgnika z oprawą należy realizować pod linią n.n. dla uzyskania wysokości wyniesienia oprawy na wysokość wymaganą i opisaną w obliczeniach fotometrycznych. - montaż wysięgnika typu w1,5/1,5/5 - montaż wysięgnika zapewniającego (przy montażu bocznym do słupa) wyniesienie oprawy ponad szczyt słupa na wymaganą wysokość według projektu fotometrycznego oraz wysunięcie oprawy - wysięg 1,5m w stronę środka jezdni/ kąt nachylenia ramienia 5 stopni do płaszczyzny jezdni / odległość oprawy od krawędzi jest wynikowa - dane w arkuszach obliczeń komputerowych. w1,5/1,5/5 - oznacza Odpowiedź dla pytania nr 1: Zamawiający wymaga zastosowanie wysokości montażu opraw zgodnie z załącznikiem 190116_02c_Przykladowe_obliczenia_fotometryczne oraz kolumną andbdquo;Wys. zawieszenia oprawyandrdquo; z załącznika 190116_02a_Dane_do_obliczen_fotometrycznych. Zamawiający dopuszcza korektę wysokości montażu oprawy w zakresie pomiędzy 8 i 9 metrów, przy równoczesnym zastosowania tych korekt podczas montażu opraw przez Wykonawcę. Pytanie 2 Zamawiający w PFU powołuje się na normę PN -EN 13201 , jeżeli optymalizacja ma być wg tej normy proszę o wykreślenie zapisu o kątach i długościach wysięgników i zastosowanie poniższego zapisu w celu zapewnienia uczciwe konkurencji a nie preferowanie jednej firmy. ..optymalizację geometrii zawieszenia opraw realizuje się poprzez zastosowanie opraw z regulacja kąta nachylenia dla uzyskania jak najlepszych efektów oświetleniowych w tym zgodności parametrów z normą PN-EN 13201. Odpowiedź dla pytania nr 2: Konkluzja mówiąca o optymalizacji geometrii i uzyskaniu zgodności parametrów z normą za pomocą regulacji kąta nachylenia jest niewłaściwa i znalazła się w opisie przez pomyłkę, jako pozostałość po praktykach stosowanych w realizacjach wykonywanych z oprawami odbłyśnikowymi z niedoskonałymi korektami rozsyłu światła. Zamawiający skreśla zapis z rozdziału 2.1.2 strona numer 7 Programu funkcjonalno-użytkowego: andbdquo;Optymalizację geometrii zawieszenia opraw realizuje się poprzez zastosowanie opraw z regulacja kąta nachylenia dla uzyskania jak najlepszych efektów oświetleniowych w tym zgodności parametrów z normą PN-EN 13201.andrdquo; W zakresie optymalizacji parametrów oświetleniowych, spełnieniu wymagań normy oraz minimalizacji mocy zastosowanych opraw przewiduje się zastosowanie wysięgników o długości ramienia 1,5 metra, co jest maksymalnym wymiarem katalogowym dla konstrukcji nabudowywanych na słupach typu ŻN. Wymiar drugiego ramienia wysięgnika umożliwia jego montaż do słupa za pomocą haków bocznych i taki montaż, aby oprawę wynieść na wysokość zapewniającą uzyskanie parametrów oświetlenia jezdni zgodnych z normą. Zamawiający zamieścił obliczenia fotometryczne, które zawierają geometrię przyjętą do obliczeń z zastosowaniem właśnie takich wysięgników (o ramieniu 1,5m i kącie nachylenia 5 stopni). Wymiary wysięgnika są jednolite i obowiązują wszystkich wykonawców. Właśnie dla zwiększenia dostępu do realizacji zamówienia Zamawiający dopuścił tolerancje dla montażu wysokości opraw oraz dopuścił możliwość nakierowania opraw pod katem 5 stopni dla stanowisk słupowych oddalonych nadmiernie od krawędzi jezdni tj. powyżej 4m. Być może zadający pytanie nie wie, jakie ta tolerancja może mieć pozytywne znaczenie dla poszerzenia liczby dostępnych modeli opraw możliwych do zastosowania. Podstawowym wymaganiem Zamawiającego jest usytuowanie opraw z kątem 0 stopni, co jest wymogiem dodatkowo zmniejszającym efekt olśnienia (mimo nieprzekroczenia wartości Ti dla ew. większych kątów) ale i istotnym wymogiem estetycznym. Wszystkie wysięgniki będą miały nachylenie jednorodne 5 stopni a oprawy 0 stopni (z dopuszczoną tolerancją dla oddalonych stanowisk słupowych). Wymóg regulacji kata nachylenia opraw jest wobec powyższego wymogiem krytycznym i w żaden sposób nie ogranicza uczciwej konkurencji. Na rynku dostępnych jest, co najmniej 10 marek opraw posiadających taką regulację. Nieuczciwą konkurencją jest chęć zastosowania opraw, które nie posiadają wymaganych funkcji i nie spełniają wymagań Zamawiającego. Na podstawie powyższego uzasadnienia Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu o kątach i długościach wysięgników i zastosowaniu zaproponowanego zapisu. Pytanie 3 Zamawiający w odpowiedziach na pytania z dnia 30.01.2019 odpowiada, że nie wymaga systemu sterowania oświetleniem. W związku z tym prosimy o potwierdzenie, że nie będzie wymagana przez Zamawiającego opisana w PFU funkcjonalność polegającą na andrdquo;-bezpłatną, w dowolnej ilości, zmianę harmonogramu redukcji przez użytkownika w oprawach w warunkach polowych bez użycia specjalistycznych narzędzi oraz bez użycia podnośnika tzw. Zwyżkiandrdquo;. Zwracamy uwagę, że redukcja mocy na szafkach zasilających nie spełni wymagań opisanych w PFU na stronie 11 pkt. 2.2.4.15., bo nie będzie to możliwe w każdej oprawie niezależnie. Odpowiedź dla pytania nr 3: Zamawiający podtrzymuje wymagania przedstawione w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający, dopuszcza możliwość zmiany harmonogramów dla wielu opraw równocześnie, w ramach jednego obwodu, za pośrednictwem przewodu zasilającego lub sygnału radiowego. Należy zwrócić uwagę, że w zakresie jednego punktu sterowania oświetleniem ulicznym występuje kilka obwodów. W przypadku zastosowania zmiany harmonogramów dla wielu opraw równocześnie, w ramach jednego obwodu, należy uwzględnić występowanie 80 obwodów. Pytanie 4 W programie funkcjonalno - użytkowym oraz w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający określił, że andbdquo;w przypadku wystąpienia opłat za energię bierną Wykonawca zostanie obciążony poniesionymi przez Zamawiającego opłatamiandrdquo;. Wykonawca nie ma wpływu na zawierane przez Zamawiającego umowy, zobowiązania i wynikające z tego opłaty, tak samo jak nie ma wpływu na stan sieci i urządzenia do niej przyłączane poza ramami zadania. Dlatego też w celu poprawnego doboru rozwiązania i spełnienia oczekiwań Zamawiającego proszę o określenie maksymalnej wartości cos andphi; dla opraw LED będących przedmiotem zamówienia. Odpowiedź dla pytania nr 4: Przed rozpoczęciem prac Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej modernizacji oświetlenia ulicznego, w której ma obowiązek zastosować odpowiednie rozwiązania zapewniające brak opłat za energię bierną po wykonaniu zadania, jak również w okresie udzielonej gwarancji. W ramach zadania, wymianie podlegają wszystkie oprawy oświetlenia ulicznego zasilane w ramach jednego punktu rozliczeniowego rejestrującego pobór energii czynnej i biernej. Stąd Wykonawca będzie miał pełną kontrolę poboru mocy czynnej i biernej i możliwość zastosowania odpowiedniego rozwiązania spełniającego wymagania Zamawiającego. Zamawiający nie podaje maksymalnej wartości cos andphi;, gdyż podanie maksymalnej wartości cos andphi; dla opraw LED nie gwarantuje Zamawiającemu braku opłat za energię bierną. Pytanie 5 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym do zmiany harmonogramu redukcji wymagany będzie programator dostarczony w ramach zamówienia? Programowanie będzie możliwe z poziomu szafki oświetleniowej za pomocą linii zasilającej. Odpowiedź dla pytania nr 5: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Pytanie 6 Czy Zamawiający posiada tytuł własności (podstawę dysponowania) do całości mienia objętego modernizacją m.in. opraw oświetleniowych, wysięgników, oprzewodowowania, zacisków prądowych czy zabezpieczeń? Odpowiedź dla pytania nr 6: Tak, Zamawiający posiada tytuł własności. Pytanie 7 Czy zamawiający posiada zgodę zakładu energetycznego PGE Dystrybucja na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia w szczególności na wyniesienie punktów załączania oświetlenia i montaż szafek - jeżeli tak to prosimy o przedstawienie aktualnych warunków. Jeżeli nie - prosimy o informacje do kiedy Zamawiający takowe warunki uzyska. Odpowiedź dla pytania nr 7: Do SIWZ zostały załączone stosowane wymagania PGE Dystrybucja. Pytanie 8 dotyczy Zał. Nr 9 do SIWZ Każda oprawa ma być wyposażona w sterownik lub zasilacz umożliwiający realizację następujących funkcjonalności: - zaprogramowanie pięciostopniowej redukcji strumienia świetlnego i mocy zgodnie z ustalonym harmonogramem (pierwszy harmonogram wprowadza Wykonawca) Przykładowy harmonogram do zaprogramowania: Od zachodu słońca do godz. 21 - 100% mocy Od godz. 21.00 do godz. 00.00 - 70% mocy Od godz. 00.00 do 4.00 - 50% mocy Od godz. 4.00 do 6.00 - 70% mocy Od godz. 6.00 do wschodu słońca - 100% mocy Czy Zamawiający oczekuje aby sterownik/zasilacz, w który ma zostać wyposażona oprawa, umożliwiał zaprogramowanie innej wartości natężenia oświetlenia dla każdego z wymaganych pięciu stopni redukcji? Tak aby można było wpisać np. poniższy harmonogram: Od zachodu słońca do godz. 21 - 100% mocy Od godz. 21.00 do godz. 00.00 - 75% mocy Od godz. 00.00 do 4.00 - 55% mocy Od godz. 4.00 do 6.00 - 83% mocy Od godz. 6.00 do wschodu słońca - 95% mocy Odpowiedź dla pytania nr 8: Zamawiający NIE oczekuje, aby sterownik/zasilacz umożliwiał zaprogramowanie innej wartości natężenia oświetlenia dla każdego z wymaganych pięciu stopni redukcji, ale takie rozwiązanie jest również akceptowane przez Zamawiającego. Minimalne wymagania dotyczące pięciostopniowej redukcji strumienia świetlnego i mocy to: Stopień pierwszy andbdquo;od zachodu słońcaandrdquo; i piąty andbdquo;do wschodu słońcaandrdquo; 100% mocy opraw Stopień drugi i czwarty - ta sama wartość redukcji mocy, niższa niż 100% Stopień trzeci - niższa wartość redukcji niż stopień drugi i czwarty Dokładność uruchomienia harmonogramu, poszczególnych stopni +/-15 minut. Dodatkowe wyjaśnienie: Od zachodu słońca - należy rozumieć, jako załączenie zasilania obwodu przez zegar astronomiczny Do wschodu słońca - należy rozumieć, jako wyłączenie zasilania obwodu przez zegar astronomiczny Pytanie 9 Proszę o precyzyjne wyjaśnienie, które wartości należy przyjąć do obliczeń fotometrycznych i na jakiej wysokości maja być montowane oprawy. - montaż należy prowadzić w sposób zapewniający wyniesienie oprawy na wymaganą wysokość tj. 8 m do 9 m dla oświetlenia ulicznego. - dla słupów ŻN 10-cio metrowych oznacza montaż nad liniami przesyłowymi n.n. Dla sytuacji szczególnych (tylko jeżeli występuje rzeczywista trudność montażu nad linią jak gniazdo bocianie, brak miejsca ze względu na ilość przyłączy), dopuszcza się montaż wysięgników pod linią n.n. - dla słupów ŻN 12-to metrowych mocowanie wysięgnika z oprawą należy realizować pod linią n.n. dla uzyskania wysokości wyniesienia oprawy na wysokość wymaganą i opisaną w obliczeniach fotometrycznych. - montaż wysięgnika typu w1,5/1,5/5 - montaż wysięgnika zapewniającego (przy montażu bocznym do słupa) wyniesienie oprawy ponad szczyt słupa na wymaganą wysokość według projektu fotometrycznego oraz wysunięcie oprawy - wysięg 1,5m w stronę środka jezdni/ kąt nachylenia ramienia 5 stopni do płaszczyzny jezdni / odległość oprawy od krawędzi jest wynikowa - dane w arkuszach obliczeń komputerowych. w1,5/1,5/5 - oznacza Odpowiedź dla pytania nr 9 Zamawiający wymaga zastosowanie wysokości montażu opraw zgodnie z załącznikiem 190116_02c_Przykladowe_obliczenia_fotometryczne oraz kolumną andbdquo;Wys. zawieszenia oprawyandrdquo; z załącznika 190116_02a_Dane_do_obliczen_fotometrycznych. Zamawiający dopuszcza korektę wysokości montażu oprawy w zakresie pomiędzy 8 i 9 metrów, przy równoczesnym zastosowania tych korekt podczas montażu opraw przez Wykonawcę. Pytanie 10 Zamawiający w PFU powołuje się na normę PN -EN 13201, jeżeli optymalizacja ma być wg tej normy proszę o wykreślenie zapisu o kątach i długościach wysięgników i zastosowanie poniższego zapisu w celu zapewnienia uczciwe konkurencji a nie preferowanie jednej firmy. ..optymalizację geometrii zawieszenia opraw realizuje się poprzez zastosowanie opraw z regulacja kąta nachylenia dla uzyskania jak najlepszych efektów oświetleniowych w tym zgodności parametrów z normą PN-EN 13201 Odpowiedź dla pytania nr 10 Konkluzja mówiąca o optymalizacji geometrii i uzyskaniu zgodności parametrów z normą za pomocą regulacji kąta nachylenia jest niewłaściwa i znalazła się w opisie przez pomyłkę, jako pozostałość po praktykach stosowanych w realizacjach wykonywanych z oprawami odbłyśnikowymi z niedoskonałymi korektami rozsyłu światła. Zamawiający skreśla zapis z rozdziału 2.1.2 strona numer 7 Programu funkcjonalno-użytkowego: andbdquo;Optymalizację geometrii zawieszenia opraw realizuje się poprzez zastosowanie opraw z regulacja kąta nachylenia dla uzyskania jak najlepszych efektów oświetleniowych w tym zgodności parametrów z normą PN-EN 13201.andrdquo;

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Znak: IGP.II.271.10.2019 Szydłów, 5 lutego 2019 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Zamawiający: Gmina Szydłów ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów, tel./fax: 41 354 51 25 e-mail: gmina@szydlow.pl zaprasza do złożenia ofert na: andbdquo;Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Szydłów w 2019 rokuandrdquo; Przedmiot zamówienia: Wykonanie prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie Gminy Szydłów w zakresie: demontażu pokryć dachowych z budynków należących do osób fizycznych i odbioru wraz z załadunkiem oraz transportem i unieszkodliwianiem na składowisku odpadów niebezpiecznych płyt azbestowo cementowych - w ilości ~4 000 mandsup2;, zgromadzonych na posesjach osób fizycznych wraz z załadunkiem oraz transportem i unieszkodliwianiem na składowisku odpadów niebezpiecznych płyt azbestowo cementowych - w ilości ~4 000 mandsup2;, Potwierdzenie przejęcia odpadu od właściciela nieruchomości (protokół odbioru odpadu) sporządzony w dwóch egzemplarzach: dla odbierającego wyroby zawierające azbest celem przekazania do Urzędu Gminy Szydłów, drugi dla właściciela nieruchomości, Udokumentowanie przekazania odpadu na składowisko - miejsce unieszkodliwiania - przekazanie zamawiającemu karty przekazania odpadu, UWAGA! Ilości odpadów ustalone są szacunkowo na podstawie wniosków składanych przez mieszkańców nieruchomości. Wykonawca, po podpisaniu umowy otrzyma od zamawiającego wykaz nieruchomości, z których będzie dokonany demontaż lub odbiór płyt azbestowo - cementowych, przy czym zamawiający zastrzega, że w trakcie realizacji zadania w/w wykaz może ulec zmianie, Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia daty i godziny odebrania wyrobów zawierających azbest z właścicielem nieruchomości, u którego mają być wykonane prace. Termin odebrania wyrobów zawierających azbest powinien być dogodny dla właściciela nieruchomości, jednak nie dłuższy niż do dnia 15 października 2019 r. Termin realizacji zamówienia: do 31.10.2019 r. Kryterium oceny ofert: cena - 100%, Miejsce i termin złożenia ofert: Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 15 lutego 2019 r. do Urzędu Gminy Szydłów. Wymagania wobec wykonawców oraz warunki udziału: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia w zakresie transportu i unieszkodliwiania azbestu; aktualne zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest lub aktualna umowa z firmą transportową posiadającą takie zezwolenie, umowa z zarządzającym składowiskiem odpadów niebezpiecznych bądź inny dokument potwierdzający przyjęcie do unieszkodliwienia na stałe (nie na magazynowanie) odpadów zawierających azbest w okresie realizacji zamówienia przewidzianej ilości odpadów zawierających azbest Załączniki: Formularz ofertowy wykonawcy, Projekt umowy, Załącznik 1 nazwa i adres wykonawcy tel. / fax andhellip;andhellip;andhellip;andhellip;andhellip;andhellip;andhellip;.. e-mail andhellip;andhellip;andhellip;andhellip;andhellip;andhellip;andhellip;andhellip; Wójt Gminy Szydłów ul. Rynek 2 28-225 Szydłów OFERTA Nawiązując do ogłoszenia o zaproszeniu do składania ofert na zadanie pn. andbdquo;Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Szydłów w 2019 rokuandrdquo; Oferujemy wykonanie przedmiotowego zamówienia za kwotę: cena jednostkowa brutto za demontaż i odbiór 1 m2 wyrobów zawierających azbest: kwota netto - andhellip;.. PLN/m2 podatek VAT - andhellip;.. PLN/m2 kwota brutto z należnym podatkiem VAT - andhellip;.. PLN/m2 cena jednostkowa brutto za odbiór z posesji 1 m2 wyrobów zawierających azbest: kwota netto - andhellip;.. PLN/m2 podatek VAT - andhellip;.. PLN/m2 kwota brutto z należnym podatkiem VAT - andhellip;.. PLN/m2 razem słownie kwota brutto: ............................................................................................ PLN, Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert. W przypadku otrzymania zawiadomień oraz informacji, dotyczących przedmiotowego postępowania na nr faksu.............................................*) deklarujemy, że w tym samym dniu prześlemy potwierdzenia ich otrzymania na numer Zamawiającego. Brak takiego potwierdzenia uprawnia Zamawiającego do uznania na podstawie wydruku nadania faksu, że wysłany faksem dokument został nam doręczony w tym dniu. Dnia andhellip;andhellip;andhellip;andhellip; Podpisano andhellip;andhellip;andhellip;andhellip;andhellip;andhellip;andhellip;andhellip;andhellip;andhellip;.. UMOWA (projekt) nr andhellip;andhellip;/A-10/2019 zawarta w dniu ....w Szydłowie pomiędzy Gminą Szydłów zwanym dalej zamawiającym, reprezentowanym przez: Burmistrza Miasta i Gminy Andrzeja Tuza a firmą: andhellip; zwaną dalej wykonawcą, reprezentowanym przez: ... o następującej treści: andsect;1 Zamawiający, w rezultacie dokonania wyboru oferty w trybie art. 4 pkt. 8, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. Nr poz. 1986) - zleca, a wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn. andbdquo;Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Szydłów w 2019 rokuandrdquo;. andsect;2 Na przedmiot umowy określony w andsect;1 składa się następujący zakres rzeczowy: Wykonanie prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie Gminy Szydłów w zakresie: demontażu pokryć dachowych z budynków należących do osób fizycznych i odbioru wraz z załadunkiem oraz transportem i unieszkodliwianiem na składowisku odpadów niebezpiecznych płyt azbestowo cementowych - w ilości ~4 000 mandsup2;, zgromadzonych na posesjach osób fizycznych wraz z załadunkiem oraz transportem i unieszkodliwianiem na składowisku odpadów niebezpiecznych płyt azbestowo cementowych - w ilości ~4 000 mandsup2;, Potwierdzenie przejęcia odpadu od właściciela nieruchomości (protokół odbioru odpadu) sporządzony w dwóch egzemplarzach: dla odbierającego wyroby zawierające azbest celem przekazania do Urzędu Gminy Szydłów, drugi dla właściciela nieruchomości, Udokumentowanie przekazania odpadu na składowisko - miejsce unieszkodliwiania - przekazanie zamawiającemu karty przekazania odpadu, Zakres prac i termin wykonania każdorazowo powinien być ustalany z właścicielami nieruchomości. Wykaz nieruchomości doręczony będzie wykonawcy po podpisaniu umowy. Wskazane powyżej ilości mogą ulec zmianie uwzględniając, że podstawą do ich określenia są wnioski właścicieli nieruchomości i przysługujące im uprawnienie do odstąpienia od zrealizowania ich wniosku. Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest może nastąpić wyłącznie na najbliższym składowisku odpadów niebezpiecznych, zgodnie z zasadą bliskości (ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach - Dz. U. z 2018 poz. 992, 1000, 1479, 1544, 1564, 1592), którego zarządzający posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania odpadów, w tym zawierających azbest na składowisko odpadów niebezpiecznych zgodnie z art. 20 ust 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach - do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być poddane unieszkodliwieniu. Uwagi: Wykonawca winien zapewnić: zabezpieczenie placu robót, uporządkowanie terenu po zakończeniu robót oraz ewentualną wypłatę odszkodowań z tytułu zniszczeń powstałych w wyniku prowadzenia robót lub w związku z nimi. Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za zniszczenia własności prywatnej i osób prawnych spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacja niniejszego zamówienia, andsect;3 Termin odebrania wyrobów zawierających azbest od właściciela nieruchomości, nie dłuższy niż do dnia 15 października 2019 r. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na 31 października 2019 r. andsect;4 Prace wymienione w andsect; 2, będą wykonywane zgodnie z warunkami decyzji pozwolenie na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych przedstawionym przez posiadacza odpadów zawierających azbest. Wykonawca ustalać będzie szczegółowe terminy wykonania prac wymienionych w andsect; 2 z posiadaczami odpadów zawierających azbest na podstawie podanego przez zamawiającego wykazu nieruchomości, na których znajdują się materiały zawierające azbest. Zakończenie prac w każdym z obiektów będzie udokumentowane protokołem odbioru robót spisanym z udziałem wykonawcy i właściciela nieruchomości zawierającym: ilość odebranych odpadów azbestowych w m2, oświadczenie wykonawcy potwierdzające oczyszczenie terenu z pyłu azbestowego. andsect;5 W czasie realizacji robót wykonawca zobowiązuje się do: Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania i składowania wszelkich zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, Wykonania wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z polskim prawem budowlanym i innymi obowiązującymi przepisami, Zobowiązuje się zapewnić warunki bezpieczeństwa, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za: szkody osób trzecich powstałe w wyniku realizacji robót niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub z powodu nienależytego wykonania robót, przestrzegania przepisów bhp i p.poż. zabezpieczenia terenu, na którym trwa usuwanie azbestu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, uporządkowania nieruchomości po zakończeniu robót oraz ewentualnej wypłaty odszkodowań z tytułu zniszczeń powstałych w wyniku prowadzenia robót lub w związku z nimi, przekazania zamawiającemu dokumentów potwierdzających przyjęcie odpadów do ostatecznej utylizacji, wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także odszkodowawczą za zniszczenia własności prywatnej osób trzecich spowodowane działaniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia. andsect;6 Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, będzie wynagrodzenie kosztorysowe, określone w oparciu o faktyczne ilości: zdemontowanych pokryć dachowych i przekazanych do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest i cenę jednostkową demontażu 1m2 w/w wyrobów (przy założeniu, że 1m2 = 11 kg), odebranych z terenu posesji i przekazanych do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest i cenę jednostkową demontażu 1m2 w/w wyrobów (przy założeniu, że 1m2 = 11 kg), Ustalone w tej formie niezmienne wynagrodzenie wykonawcy za 1 m2 wyraża się kwotą: Za demontaż pokryć dachowych z budynków należących do osób fizycznych: kwota netto andhellip; PLN/m2 podatek VAT andhellip; PLN/m2 kwota brutto z należnym podatkiem VAT andhellip; PLN/m2 Za odbiór wyrobów zawierających azbest z posesji: kwota netto andhellip; PLN/m2 podatek VAT andhellip; PLN/m2 kwota brutto z należnym podatkiem VAT andhellip; PLN/m2 razem słownie kwota brutto: ... PLN/m2 Koszt realizacji umowy nie może przekroczyć kwoty andhellip; PLN brutto. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty składające się na wykonanie przedmiotu umowy opisanego w andsect; 2 umowy. Rozliczenie robót będzie się odbywało na podstawie faktury końcowej, odrębnie za demontaż pokryć dachowych i za odbiór z terenu posesji wyrobów zawierających azbest, wystawionych dla Gminy Szydłów, ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów, NIP 866-16-08-398, REGON 291010814. Faktury zostaną wystawiona na podstawie protokołów odbioru robót określonych w andsect;4 punkt 3 i będą płatne w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez zamawiającego, przelewem na rachunek wykonawcy. andsect;7 Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne: Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne: za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy, w wysokości 5000,00 PLN wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie. za każdy dzień opóźnienie w realizacji części usługi ustalonej przed jej rozpoczęciem z wykonawcą w wysokości 200 PLN Zamawiający zapłaci wykonawcy kary umowne: z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez zamawiającego w wysokości 5000,00 zł. Zamawiający zastrzega sobie prawo odszkodowania do pełnej wysokości poniesionej szkody, jeżeli kary umowne jej nie pokryją. andsect;8 Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni w następujących sytuacjach: Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy: gdy wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn przerwał realizację robót na okres dłuższy niż 21 dni. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy: gdy zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru robót, Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie. andsect;9 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy właściwy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby zamawiającego. andsect;10 Umowę niniejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden dla wykonawcy, dwa dla zamawiającego. WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 4 lutego 2019 r.

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 4 lutego 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Szydłów przeprowadzonych w dniu 3 lutego 2019 r. Na podstawię art. 449 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz.754, 1000 i 1349) Miejska Komisja Wyborcza w Szydłowie stwierdza, ze w wyborach, które odbyły się dnia 3 lutego 2019 r. Pan MAZUR Marcin Adam wybrany został RADNYM MIASTA I GMINY SZYDŁÓW Przewodniczący Miejskiej Komisj Wyborczej w Szydłowie /-/ Anna Ewa Arendarska

Strony