Brzeziny

Sołtys: Ewa Stolarska
Liczba mieszkańców: 377
Powierzchnia sołectwa: 15,18 km2

Pierwsza pisana wzmianka o Brzezinach pochodzi z ósmej dekady XV w. Jak podaje Długosz, była to wówczas wieś królewska opłacająca z łanów kmiecych dziesięcinę prebendzie kurozwęckiej o wartości 20 grzywien. We wsi znajdował się folwark królewski i karczma, z której w XVII w. opłacano na rzecz starostwa szydłowskiego czynsz w wysokości 20 florenów. W latach 1660-1664 odnotowano, iż karczma tymczasowo „pustkami stoi”. W lustracji dóbr królewskich z 1789 r., czytamy, że folwark był „odnowiony z drzewa na węgieł budowany, o izbie 1 z alkierzem, piekarni i komorze, słomą poszyty”. W Brzezinach ulokowane były łany wybranieckie, które w latach 1660-1664 użytkowali Jakub Swieszkowski, Matiasz Manka oraz Stanisław Gądek.

W 1921 r. Brzeziny były po Szydłowie najbardziej rozbudowaną i najbardziej ludną wsią gminy Szydłów. Według przeprowadzonego wówczas spisu powszechnego w 155 domach mieszkały wówczas 842 osoby (396 mężczyzn i 446 kobiet). Wszyscy mieszkańcy zadeklarowali narodowość polską. Nieco inaczej sytuacja przedstawiała się odnośnie struktury wyznaniowej - trzy osoby zostały spisane jako wyznające inną od katolickiej, religię chrześcijańską, a osiem zadeklarowało wyznanie mojżeszowe.

Współcześnie Brzeziny licząc ogółem 377 mieszkańców (373 stałych i 4 czasowych) są po Szydłowie, Gackach i Potoku czwartym, pod względem liczby ludności, sołectwem gminy wg danych na 31.12.2014 r. Stanowi to 7,7% ogółu mieszkańców gminy. Sołectwo Brzeziny zajmuje ponad 15 km2 i jest drugim po Szydłowie pod względem powierzchni.

Sołtysem Brzezin w kadencji 2014-2019 był Sławomir Michalec. Od 31 stycznia 2019 r. sołtysem jest Ewa Stolarska.