Budowa wodociągu Szydłów - Brzeziny

Zakład Instalacji i Sieci Sanitarnych AKWEDUKT Andrzej Kowalik ze Staszowa wybuduje odcinek sieci wodociągowej Szydłów - Brzeziny, który zaopatrywać będzie w wodę mieszkańców miejscowości Brzeziny i Osówka. Wartość robót wynosi 546.353,00 zł z czego 500.000 zł pochodzić będzie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Przedmiotem zamówienia jest Budowa odcinka sieci wodociągowej: Szydłów - Brzeziny w ramach zadania pn. Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy Szydłów w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Krótki opis przedmiotu zamówienia:
1) Zaprojektowanie, uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wykonania robót budowlanych oraz budowa odcinka sieci wodociągowej Szydłów – Osówka, od p-ktu włączenia do sieci przy działce nr ewid. 2484 w Szydłowie do p-ktu włączenia do sieci wodociągu w Brzezinach, przy działce nr ewid. 40/3 w Brzezinach wraz z niezbędnymi hydrantami przeciwpożarowymi i przepompownią,
a) Odcinek sieci wodociągowej fi 220 od p-tu włączenia do przepompowni na działce nr ewid. 1171/1,
b) Odcinek sieci wodociągowej fi 160 od przepompowni do p-tu włączenia w Brzezinach,
c) Realizacja budowy z uwzględnieniem konieczności dojazdów do posesji (możliwość zamknięcia dojazdu na okres do 6 godz.),
d) Odtworzenie nawierzchni w miejscach uszkodzonych, o zwiększonej grubości warstwy tłuczniowej do 30 cm,
e) Opracowanie włączenia istniejącego hydrofora na ujęciu w Osówce do istniejącej sieci z możliwością odłączenia (odcięcia) pomp ujęcia w Osówce,
2) Zgłoszenie rozpoczęcia budowy wraz z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
3) Geodezyjne wytyczenie obiektu wraz z dokumentacją powykonawczą zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
4) Inwentaryzacja geodezyjna wraz ze zgłoszeniem zakończenia budowy do Powiatowego Inspektora nadzoru Budowlanego.
5) Zgłoszenie w imieniu Zamawiającego zakończenia robót.

Polska

Dofinansowano ze środków budżetu państwa
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Budowa odcinka sieci wodociągowej: Szydłów - Brzeziny w ramach zadania pn. "Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy Szydłów"
Dofinansowanie 500.000,00 zł
Całkowita wartość 546.353,00 zł
W ramach zadania wybudowano odcinek sieci wodociągowej, który zaopatruje w wodę mieszkańców miejscowości Brzeziny i Osówka.