Dobry start

Dobry startW dniu 1 czerwca 2018 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Poz. 1061) zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.

„Dobry Start” jest programem mającym na celu wspieranie dzieci przebywających zarówno w rodzinach, jak i te w pieczy zastępczej.

Świadczenie dobry start przysługuje dzieciom od 7. roku życia oraz osobom uczącym się do 20. roku życia. W przypadku gdy dziecko lub osoba ucząca się legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności, wówczas świadczenie przysługuje do ukończenia 24. roku życia.

Świadczenie przysługuje wyżej wymienionym osobom w wysokości 300 zł. Świadczenie przyznawane jest niezależnie od dochodu rodziny. Dobry start jest świadczeniem jednorazowym.

Warunkiem uzyskania świadczenia dobry start jest złożenie wniosku we właściwym dla miejsca zamieszkania urzędzie miasta lub gminy.

Wniosek ma zawierać:
1) nazwę i adres organu właściwego.
2) dane dotyczące wnioskodawcy oraz dzieci, dla których przeznaczone jest świadczenie.
3) oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły.
4) w przypadku niepełnosprawności dziecka – oświadczanie o legitymowaniu się przez nie orzeczeniem o niepełnosprawności.
5) klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.
6) inne dokumenty oraz oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia dobry start.

Wnioski w celu ustalenia prawa do świadczenia, przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku. W przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku.

Otrzymanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji, natomiast odmowa przyznania świadczenia wymaga wydania decyzji.

Ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata następuje w terminie 2 miesięcy od daty złożenia wniosku. W przypadku złożenia wniosku w miesiącu lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata następuje nie później niż do dnia 30 września.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szydłowie postępowanie w sprawie świadczenia dobry start prowadzone będzie przy świadczeniach wychowawczych 500+. Wnioski należy składać w budynku Urzędu Gminy ul. Rynek 2, w pok. nr 5 we wskazanych powyżej terminach.

Szczegóły programu na stronie: www.mpips.gov.pl/DobryStart