Energooszczędne oświetlenie już wkrótce

Logotypy FEPR PL WŚ UE

W dniu 20 marca br. w Urzędzie Miasta i Gminy Szydłów podpisana została umowa na modernizację lamp oświetlenia ulicznego w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw typu LED. W ramach umowy wymienionych zostanie ponad 600 lamp ulicznych na terenie Gminy Szydłów.

Umowę w imieniu Gminy Szydłów podpisał burmistrz Andrzej Tuz przy kontrasygnacie skarbnik Alicji Kłonickiej. Ze strony wykonawcy, którego wyłoniono w drodze przetargu, umowę podpisał pełnomocnik firmy LUG Light Factory Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze – Grzegorz Bartczak.

Umowa obejmuje dwa zadania:
Zadanie I - „Modernizacja 595 lamp oświetlenia ulicznego w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw typu LED – I etap” za kwotę - 769 931,25 PLN,
Zadanie II - „Wymiana wraz z dowieszeniem 50 lamp oświetlenia ulicznego” za kwotę 60 001,58 PLN.

Zadanie I zostało w 85% dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Według umowy inwestycja ma zostać zrealizowana do 30 października 2019 r. Podczas podpisywania umowy pełnomocnik wykonawcy stwierdził, że wymiana oświetlenia powinna potrwać znacznie krócej – do końca lipca.

Dzięki tej inwestycji roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną potrzebną do zasilania lamp ulicznych na terenie gminy zmniejszy się o ponad 40%.

Podpisanie umowy Szydłów LED
Od lewej: Janusz Machnik - Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej, Alicja Kłonicka - Skarbnik Miasta i Gminy, Grzegorz Bartczak - Pełnomocnik LUG Light Factory Sp. z o.o., Andrzej Tuz - Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów.

PW