Fundusze na modernizację i wyposażenie szkoły w Szydłowie

Logotypy

Gmina Szydłów otrzymała dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w ramach Działania 7.4 – Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Oś. 7 – sprawne usługi publiczne dla projektu pn. „Przebudowa, modernizacja i wyposażenie budynku Szkoły Podstawowej w Szydłowie”.

W dniu 30 listopada 2017 roku Wójt Gminy Szydłów Jan Klamczyński podpisał umowę z Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa, w imieniu którego umowę podpisali Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – Adam Jarubas oraz Marek Szczepanik – Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

Całkowita wartość projektu szacowana jest na kwotę 1 049 592,81 zł. Dofinansowanie ze środków EFRR wynosi 75% kosztów kwalifikowanych co stanowi kwotę 772 194,60 zł.

W ramach projektu dokończona zostanie przebudowa poddasza budynku w którym powstaną nowe sale dydaktyczne. Wykonany zostanie remont pozostałej części budynku oraz zakupione niezbędne wyposażenie dydaktyczne w ramach którego między innymi powstanie nowa pracownia komputerowa i językowa.

Celem projektu jest „Poprawa warunków kształcenia poprzez poprawę dostępności infrastruktury, przebudowę i modernizację oraz doposażenie infrastruktury edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Szydłowie”.

Wartości kosztów całkowitych i dofinansowania mogą ulec zmianie po przeprowadzeniu postępowań na udzielenie zamówień publicznych na roboty budowlane, usługi i dostawy.

Zakończenie realizacji całego projektu planowane jest na 30-11-2018 roku.

Bożena Stępień

Szkoła Podstawowa w Szydłowie