Gmina buduje mieszkania socjalne

Logotypy UE

Gmina Szydłów realizuje projekt pn. „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły w Gackach na mieszkania socjalne wraz z ich wyposażeniem i przeznaczeniem dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Zadanie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna”, Oś 7 „Sprawne usługi publiczne”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu szacowana jest na kwotę 1 048 511,66 zł. Dofinansowanie ze środków EFRR wynosi 85% kosztów kwalifikowanych co stanowi kwotę 890 189,41 zł. kosztów szacunkowych. Wartości kosztów całkowitych i dofinansowania ulegną zmianie po przeprowadzeniu postępowań na udzielenie zamówień publicznych na roboty budowlane, usługi i dostawy.

Roboty budowlane wykonuje Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Trans-Energo Połaniec Sp. z o.o. , Zawada 26, 28-230 Połaniec. Nadzór inwestorski nad prowadzonymi robotami sprawuje firma Usługi Budowlano-Projektowe Andrzej Bracha, ul. Wschodnia 13/14, 28-200 Staszów.

Celem projektu jest: poprawa dostępności usług społecznych dla mieszkańców Gminy Szydłów poprzez adaptacje budynku na mieszkania socjalne oraz aktywizację społeczno-zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Przedmiotem projektu jest przebudowa oraz wyposażenie budynku po byłej szkole podstawowej a także zmiana sposobu użytkowania obiektu z przeznaczeniem na mieszkania socjalne i pomieszczenia świetlicowe. W ramach realizacji projektu obiekt zostanie dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Przebudowany zostanie dach, instalacje wewnętrzne, wymieniona stolarka okienna i drzwiowa. Zagospodarowany zostanie teren wokół budynku. Budynek zostanie docieplony.

W wyniku wykonania projektu powstanie sześć lokali socjalnych z pomieszczeniami przynależnymi (piwnice-komórki) oraz dwa pomieszczenia świetlicowe z węzłem sanitarnym o pow. 114 m2. Mieszkania socjalne będą posiadały powierzchnię od 24,50 m2 do 53,93 m2. Łączna powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych wynosi 241,64 m2, powierzchnia piwnic/komórek przynależnych do lokali 63,42 m2.

Planowany termin zakończenia przebudowy budynku to 31 października 2017 r.

Zakończenie realizacji całego projektu planowane jest na 31 grudnia 2017 roku. W załączeniu fotografie z prowadzonych robót.

Mieszkania komunalne Gacki - remont

Mieszkania komunalne Gacki - remont

Mieszkania komunalne Gacki - remont

Mieszkania komunalne Gacki - remont

Mieszkania komunalne Gacki - remont