Gmina Szydłów inwestycyjnym liderem

Gminę Szydłów wyróżnia bogate dziedzictwo kulturowe oraz uprawiane na jej terenie śliwki. Gmina Szydłów to także szybki rozwój i duże nakłady na inwestycje w kilku ostatnich latach.

W ciągu ostatnich trzech lat samorząd Szydłowa zrealizował i realizuje szereg inwestycji z zakresu infrastruktury, rewitalizacji, edukacji, sportu, dziedzictwa kulturowego, ochrony środowiska i wyposażenia jednostek OSP. Zdecydowana większość tych inwestycji realizowana jest przy przeważającym udziale środków zewnętrznych unijnych i krajowych.

A. Tuz– Odzwierciedleniem samorządowych osiągnięć inwestycyjnych jest wysokie miejsce w rankingu „Liderzy inwestycji” czasopisma „Wspólnota” – mówi Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz. – W 2020 r. Gmina Szydłów zajęła w nim 1. miejsce w swojej kategorii, a w 2021 r. – trzecie. To bardzo rzetelne zestawienie, przygotowane przez branżowe czasopismo specjalizujące się w tematyce samorządowej. Nakłady na inwestycje ponoszone przez samorząd bezpośrednio przekładają się na standard życia jego mieszkańców. Nadal będziemy się starać utrzymać ten poziom i realizować inwestycje, które w wymierny sposób przyczynią się do rozwoju Gminy Szydłów.

Rewitalizacja Szydłowa

Obecnie gmina realizuje rewitalizację Szydłowa, która podzielona jest na trzy duże zadania. Prace są już na bardzo zaawansowanym poziomie. Mieszkańcy zyskają wkrótce piękną, nowoczesną bibliotekę oraz rozległy teren do rekreacji i wypoczynku w postaci parku miejskiego. W ramach rewitalizacji modernizowany jest też parking z nowym budynkiem informacji turystycznej, przystankami autobusowymi i całkowicie odnowioną ulicą Staszowską. Będą to kolejne wizytówki Szydłowa. To największa inwestycja samorządu tej kadencji o wartości 5,6 mln zł, finansowana z funduszy europejskich, krajowych i własnych.

Biblioteka
Budynek byłego urzędu gminy zrewitalizowano z przeznaczeniem na miejsko-gminną bibliotekę.

Rozwój infrastruktury drogowej

W ciągu ostatnich trzech lat znacznie poprawiona została infrastruktura drogowa na terenie gminy. Wykonane zostały remonty na wszystkich rodzajach dróg na terenie gminy, począwszy od odcinka wojewódzkiej, poprzez drogi powiatowe, gminne i dojazdowe do pól. Należy tu wymienić modernizację ul. Soleckiej w Szydłowie będącej częścią drogi wojewódzkiej nr 756, odcinek ul. Uroczej w Szydłowie, drogi Brzeziny – Brzeziny Podlesie, drogi w Grabkach Dużych przez wieś, ul. Górki w Szydłowie, drogi powiatowej Potok – Grabki Duże, tzw. drogi Połanieckiej z Gacek do Szydłowa, drogi gminnej w Solcu, drogi gminnej w m. Mokre, fragmentu ul. Krakowskiej w Szydłowie – łącznika z ul. Solecką. Dużą inwestycją była budowa nowego mostu przez rzekę Radnia w ciągu drogi powiatowej Jarząbki – Solec Stary. Trwa modernizacja odcinków dróg w Kotuszowie i Korytnicy. W najbliższym czasie w Brzezinach i Kotuszowie wybudowane zostaną dwa bezpieczne przejścia dla pieszych na ruchliwych drogach powiatowych. W zdecydowanej większości inwestycje drogowe miały różnego rodzaju dofinansowana zewnętrzne. Kolejne pieniądze w wysokości 2.280.000 gmina pozyskała z programu Polski Ład.

Ulica Solecka
Przebudowana ulica Solecka.

Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

W 2019 r. wybudowany został odcinek sieci wodociągowej na ul. Uroczej w Szydłowie za 70 tys. zł, z czego 40 tys. dofinansował Powiat Staszowski. W 2020 r. wybudowany został odcinek sieci wodociągowej Szydłów – Brzeziny za kwotę blisko 550 tys. zł. Pół miliona na tę inwestycję pozyskano z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wodociąg zaopatruje w wodę mieszkańców wsi Brzeziny i Osówka. Kolejne pół miliona z tego funduszu gmina pozyskała na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy. Kwota 6.650.000 zł na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Gackach pochodzić będzie z programu Polski Ład. Gmina otrzyma również środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów (300 tys. zł) i kanalizacji (1.816.449 zł). Obecnie gmina jest skanalizowana w około 25%, a kolejne inwestycje w tym zakresie pozwolą znacząco zwiększyć ten odsetek.

Inwestycje w edukację i sport

Sala gimnastyczna w SP Szydłów
Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Szydłowie.

Na początku 2021 r. zakończono przebudowę sali gimnastycznej wraz z wymianą dachu, która służy teraz dzieciom do zajęć sportowych prowadzonych przez szkołę i przez Gminny Klub Sportowy. Inwestycja kosztowała 1,2 mln zł, z czego połowę pokryło dofinansowanie z środków rządowych. Pod koniec tego roku rozpoczęła się termomodernizacja Szkoły Podstawowej za kwotę 2,1 mln zł w 85% finansowana z UE, w 10% z funduszy krajowych i przy 5% udziale własnym.

Pod koniec 2019 r. zakupiono autobus szkolny do przewozu 22 uczniów za 330 tys. zł. Zakup w połowie został sfinansowany z budżetu państwa.

Punkt przedszkolny
Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Szydłowie.

W 2019 r. powstał punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Szydłowie dzięki realizacji projektu z UE na blisko 300 tys. zł. Punkt ten funkcjonuje do dziś, a czas spędza tam 22 dzieci w wieku 3 i 4 lata.

Pracownia komputerowa w szkole w Solcu
Pracownia komputerowa w szkole w Solcu.

W reakcji na pandemię CODVID-19 zakupiono w sumie 36 laptopów do nauki zdalnej do wypożyczania dla uczniów bez odpowiedniego sprzętu. W szkole w Solcu powstała nowoczesna pracownia komputerowa z 13 komputerami w ramach projektu „Szkolne pracownie informatyczne Woj. Świętokrzyskiego”.

Dziedzictwo kulturowe

Pod koniec 2019 r. zakończono realizację projektu „Kompleksowe zachowanie i zabezpieczenie obiektów zabytkowych i dziedzictwa kulturowego w Szydłowie oraz dostosowanie ich do funkcji kulturalnych i turystycznych”. Wartość projektu bez robót dodatkowych wyniosła 12,32 mln zł, w tym dofinansowanie UE – 7,40 mln zł, budżet państwa 0,49 mln zł, środki ministra kultury i dziedzictwa narodowego 0,81 mln zł. Za te środki przeprowadzono remont i adaptacje 5 obiektów: pałacu królewskiego, skarbczyka w którym utworzono Muzeum Zamków Królewskich, synagogi, szpitala i kościoła pw. Ducha Św., bramy zamkowej.

W 2020 r. wykonano remont XIV-w. Bramy Krakowskiej w Szydłowie przy udziale środków z budżetu Województwa Świętokrzyskiego.

W tym roku wymieniono gont na dachu zabytkowego Skarbczyka w którym znajduje się Muzeum Zamków Królewskich. Koszt remontu to 296 tys. zł z czego 132 tys. pozyskano z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Kultura

Dzięki dotacji pozyskanej z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w 2021 r. zakupiono mobilną scenę (55 tys. zł z MKDNiS, 25 tys. zł własne).

Ochrona środowiska

W 2019 r. Gmina Szydłów zrealizowała projekt dofinansowany z UE, polegający na zwiększeniu odnawialnych źródeł energii na terenie gminy poprzez montaż 130 instalacji kolektorów słonecznych oraz 62 instalacji fotowoltaicznych.
Corocznie Gmina Szydłów bierze udział w programie usuwania azbestu. Gmina przystąpiła do programu „Czyste powietrze” i utworzyła punkt konsultacyjny programu w UMiG. Zainstalowane zostały trzy czujniki do monitorowania jakości powietrza. W 2021 r. zainstalowano Miejski Punkt Elektroodpadów w Szydłowie.

Oświetlenie uliczne

W 2019 r. wymienionych zostało 645 lamp oświetlenia ulicznego w całej gminie na lampy energooszczędne. Zadanie w 85% było sfinansowane z funduszy unijnych. Dzięki tej inwestycji roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną potrzebną do zasilania lamp ulicznych na terenie gminy zmniejszyło się o ponad 40%.

Doposażenie placów zabaw i siłowni zewnętrznych

Powstały całkiem nowe place w Gackach (wraz z siłownią), w Rudkach, Korytnicy, Mokrym, Wolicy, Woli Żyznej, Solcu. W Jabłonicy ogrodzona została działka pod planowany plac zabaw. W Szydłowie powstał piękny plac zabaw „Zameczek” obok Miejsko-Gminnego Centrum Kultury, a obecnie powstaje drugi – na terenie budowanego parku miejskiego. Zostały tam także zainstalowane urządzenia siłowni zewnętrznej z których będzie można korzystać po otwarciu parku. Także w Szydłowie powstało malowane miasteczko rowerowe.

Plac zabaw przy synagodze.
Plac zabaw przy synagodze.

Inwestycje w OSP

Na terenie gminy jest jedenaście jednostek OSP, w tym trzy w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Do najważniejszych należy zaliczyć zakup nowego, średniego samochodu pożarniczego MAN dla OSP Szydłów za kwotę blisko 800 tys. zł w 55% sfinansowanego z funduszy zewnętrznych. Również OSP Jabłonica zyskała nowy lekki samochód pożarniczy Renault Master za 230 tys. zł (w połowie z funduszy pozyskanych). Używane samochody pożarnicze zakupione zostały do jednostek w Osówce i Korytnicy. Jednostka w Korytnicy wzbogaciła się również w ponton do działań ratowniczych na wodzie. Jednostki w Szydłowie i Woli Żyznej otrzymały sprzęt hydrauliczny do działań ratowniczych przy zdarzeniach drogowych.

Średni samochód pożarniczy dla OSP Szydłów
Średni samochód pożarniczy dla OSP Szydłów.

W ostatnich trzech latach większe modernizacje prowadzone były w strażnicach i świetlicach wiejskich zlokalizowanych w Kotuszowie, Korytnicy, Jabłonicy, Brzezinach, Osówce, Rudkach, Woli Żyznej, Wolicy. W Potoku trwa budowa nowej strażnicy.

Źródło: "Echo Dnia"