Gmina Szydłów przystępuje do opracowania GPR (Ankieta)

GMINA SZYDŁÓW PRZYSTĘPUJE DO OPRACOWANIA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI

W związku z realizacją procesu rewitalizacji, Gmina Szydłów rozpoczyna działania związane z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szydłów na lata 2016–2023 zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777, z późn. zm.) oraz Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020 zatwierdzonymi w dniu 2 sierpnia 2016 roku przez Ministra Rozwoju.

Program ten będzie stanowił podstawę do podjęcia kompleksowych działań rewitalizacyjnych na zdegradowanym obszarze gminy wymagającym szczególnego wsparcia. Ponadto umożliwi efektywne pozyskiwanie dofinansowania projektów ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014–2020. Zaplanowane do realizacji projekty w ramach ww. dokumentu przyczynią się do pobudzenia aktywności społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców, przywrócenia estetyki i ładu przestrzennego, ochrony środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, a tym samym poprawy jakości życia społeczności lokalnej.

Rewitalizacja powinna być kompleksowym i efektywnym procesem, mającym za zadanie wyprowadzenie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego, spowodowanego koncentracją negatywnych zjawisk (społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych) przy aktywnym udziale i współpracy z lokalną społecznością.

W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w pogłębionym procesie diagnostycznym wyznaczonego obszaru rewitalizacji i wypełnienie poniżej zamieszczonej ankiety.

https://www.interankiety.pl/i/1GK91RLJ

Ankietę będzie można wypełnić do dnia 16.11.2016 r.

Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo wiele uwag i propozycji, które przyczynią się do zdiagnozowania kluczowych problemów obszaru rewitalizacji koniecznych do rozwiązania w procesie rewitalizacji, a także zaplanowania działań mających na celu wyprowadzenie wyznaczonego obszaru ze stanu kryzysowego.

Z poważaniem
/–/ Jan Klamczyński,
Wójt Gminy Szydłów

Logotypy