Gmina Szydłów zyska LED-owe oświetlenie uliczne

Logotypy FEPR PL WŚ UE

Dzięki unijnemu wsparciu nowoczesne i energooszczędne oświetlenie uliczne zamontowane zostanie na terenie gminy Szydłów.

W dniu 10 sierpnia 2018 roku Wójt Gminy Szydłów Jan Klamczyński i Skarbnik Alicja Kłonicka podpisali umowę z Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa, w imieniu którego umowę podpisali Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – Adam Jarubas oraz Marek Szczepanik – Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego – na dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja 595 lamp oświetlenia ulicznego w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw typu LED – I etap”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Podpisanie umowy na LED - Gmina Szydłów
Od lewej: skarbnik gminy Alicja Kłonicka, członek zarządu województwa świętokrzyskiego Marek Szczepanik, wójt gminy Jan Klamczyński.

Podpisanie umowy na lampy LED - Urząd Gminy Szydłów
Od lewej: Janusz Machnik, Anna Pytowska, Angelika Wójtowicz, Agata Suchojad, Marta Stachowicz-Hanczke, Alicja Kłonicka, Jerzy Klamczyński, Marek Szczepanik, Jan Klamczyński.

Całkowita wartość projektu szacowana jest na kwotę 1 053 507,63 zł. Dofinansowanie ze środków EFRR wynosi 85% kosztów kwalifikowanych co stanowi kwotę 877 631,49 zł.

Gmina Szydłów w ramach podpisanej umowy zmodernizuje 595 lamp oświetlenia ulicznego na terenie gminy Szydłów w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw typu LED. Wymienione zostaną oprawy, dobrane tak aby w jak największym stopniu zapewnić zgodność z wymogami normy oświetleniowej wraz z wysięgnikami.

Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię w wyniku przeprowadzonej inwestycji będzie na poziomie 43%, a ilość zaoszczędzonej energii oszacowano na 181,788 MWh/rok. Emisja gazów cieplarnianych zmniejszy się natomiast o 145,07 tony równoważnika CO2/rok. Planowane zakończenie realizacji zadania planowane jest do końca listopada 2019 roku w formule “zaprojektuj i wybuduj”.

Tekst: Angelika Wójtowicz
Fot. Mateusz Szwarc