Harmonogram odbioru śmieci w 2016 r.

Informacja o zmianie stawek za odbiór odpadów komunalnych w 2016 roku wraz z harmonogramami odbiorów w poszczególnych miejscowościach Gminy Szydłów.

Urząd Gminy w Szydłowie informuje, że w dniu 25 listopada 2015 r., Rada Gminy Szydłów podjęła Uchwałę Nr XVIII/91/2015 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy. Na jej podstawie uległy zmianie stawki opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłata za odpady komunalne zbierane w sposób selektywny wynosić będzie 6,50 zł/osoba/m-c w przypadku nieruchomości zamieszkiwanej przez liczbę osób 1 - 3, wynosić będzie iloczyn stawki 6,50 oraz iloczyn liczby zamieszkałych osób. Miesięczna opłata dla nieruchomości zamieszkiwanej przez cztery i więcej osób, wynosić będzie 23,00 zł.

W przypadku gdy właściciel nieruchomości zadeklarował, że odpady będą zbierane w sposób nieselektywny wówczas opłata będzie wynosić 14,00 zł/osoba/m-c. Opłata miesięczna dla nieruchomości zamieszkiwanej przez liczbę osób 1 - 3, wynosić będzie iloczyn stawki 14,00 zł oraz liczby zamieszkałych osób, zaś miesięczna opłata dla nieruchomości zamieszkiwanej przez cztery i więcej osób, wynosić będzie 54,00 zł.

Od stycznia 2016 roku teren naszej gminy nadal będzie obsługiwany przez firmę ZIELIŃSKI z Rakowa. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Szydłów Nr XLIV/207/2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy wpłacać kwartalnie (za trzy kolejne miesiące bez wezwania) w następujących terminach:

I KWARTAŁ (styczeń / luty / marzec) – do 28 lutego 2016
II KWARTAŁ (kwiecień / maj / czerwiec) – do 30 maja 2016
III KWARTAŁ (lipiec /sierpień /wrzesień) – do 30 września 2016
IV KWARTAŁ (październik / listopad /grudzień) – do 30 listopada 2016

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można wpłacać u sołtysów (inkasentów) swoich miejscowości, a także na rachunek bankowy Urzędu Gminy:

09 8521 0006 2001 0000 0130 0002
wraz z podaniem miesięcy (raty), której dotyczy opłata.

Harmonogram odbioru śmieci 2016