Harmonogram odbioru śmieci w 2018 r.

Informujemy mieszkańców Gminy Szydłów, że od 1 stycznia 2018 roku na terenie Gminy Szydłów usługę odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych świadczy firma „ZIELIŃSKI” Zbigniew Zieliński z Rakowa.

Dane kontaktowe usługodawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Zieliński” Zbigniew Zieliński, ul. Klasztorna 27 A, 26-035 Raków. tel: 41 353 50 27. e-mail: liderbus@wp.pl

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII /199/2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie wyboru metody ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkają mieszkańcy, stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostaje na dotychczasowym poziomie tj.6,50 zł/os/m-c w przypadku zbiórki selektywnej lub 14 zł/os/m-c w przypadku nie zbierania odpadów w sposób selektywny, jednak zmianie ulega wysokość opłaty dla gospodarstw zamieszkiwanych przez 4 i więcej osób, w taki sposób, że opłata w wysokości 23 zł/rodzina/mc jest naliczana tylko i wyłącznie w przypadku właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej rodziny wielodzietnej o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.785).

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnym zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/ 211/2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy wpłacać kwartalnie ( za trzy kolejne miesiące bez wezwania) w następujących terminach:

I KWARTAŁ (styczeń / luty / marzec) – do 28 lutego 2018
II KWARTAŁ (kwiecień / maj / czerwiec) – do 30 maja 2018
III KWARTAŁ (lipiec /sierpień /wrzesień) – do 30 września 2018
IV KWARTAŁ (październik / listopad /grudzień) – do 30 listopada 2018

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez cześć roku, uiszcza się z góry na cały rok, w dwóch równych ratach, w terminie do:
a) 30 maja danego roku
b) 30 września danego roku
Wzór deklaracji (.doc)
Wzór deklaracji (.pdf)

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można wpłacać u sołtysów (inkasentów) swoich miejscowości, a także na rachunek bankowy Urzędu Gminy:

09 8521 0006 2001 0000 0130 0002
wraz z podaniem miesięcy (raty), której dotyczy opłata.

Harmonogram odbioru śmieci 2017

UWAGA! Nowe zasady segregacji odpadów - od 2018 roku