Harmonogram odbioru śmieci w 2019 r.

Informujemy mieszkańców Gminy Szydłów, że od 1 stycznia 2019 r., na terenie Gminy Szydłów usługę odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, nadal świadczy firma „ZIELIŃSKI” Zbigniew Zieliński z Rakowa.

Umowa na odbiór i transport odpadów komunalnych na terenie gminy Szydłów została podpisana 19 grudnia 2018 na okres 3 miesięcy. Na kolejne miesiące zostanie ogłoszony nowy przetarg.

Dane kontaktowe usługodawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Zieliński” Zbigniew Zieliński, ul. Klasztorna 27 A, 26-035 Raków. tel: 41 353 50 27. e-mail: liderbus@wp.pl

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/199/2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie wyboru metody ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkają mieszkańcy, stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostaje na dotychczasowym poziomie tj.6,50 zł/os/m-c w przypadku zbiórki selektywnej lub 14 zł/os/m-c w przypadku nie zbierania odpadów w sposób selektywny, jednak zmianie ulega wysokość opłaty dla gospodarstw zamieszkiwanych przez 4 i więcej osób, w taki sposób, że opłata w wysokości 23 zł/rodzina/mc jest naliczana tylko i wyłącznie w przypadku właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej rodziny wielodzietnej o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.785).

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnym zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/211/2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy wpłacać kwartalnie (za trzy kolejne miesiące bez wezwania) w następujących terminach:

I KWARTAŁ (styczeń / luty / marzec) – do 28 lutego 2019
II KWARTAŁ (kwiecień / maj / czerwiec) – do 30 maja 2019
III KWARTAŁ (lipiec /sierpień / wrzesień) – do 30 września 2019
IV KWARTAŁ (październik / listopad / grudzień) – do 30 listopada 2019

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez cześć roku, uiszcza się z góry na cały rok, w dwóch równych ratach, w terminie do:
a) 30 maja danego roku
b) 30 września danego roku

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/212/2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, opłata ta wynosi 60,00/rok w przypadku gdy odpady zbierane są w sposób selektywny oraz 120,00/ rok w przypadku braku segregacji.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można wpłacać u sołtysów (inkasentów) swoich miejscowości, a także na rachunek bankowy Urzędu Gminy:

09 8521 0006 2001 0000 0130 0002

wraz z podaniem miesięcy (raty), której dotyczy opłata.

Harmonogram odbioru śmieci - II-IV kwartał 2019

Harmonogram odbioru śmieci - I kwartał 2019