Harmonogram odbioru śmieci, terminy opłat w 2015 r.

Informacje na temat harmonogramu odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miejscowościach Gminy Szydłów 2015 i na temat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Informujemy, że od stycznia 2015 roku teren naszej gminy nadal będzie obsługiwany przez firmę ZIELIŃSKI z Rakowa. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Szydłów Nr XLIV/207/2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy wpłacać kwartalnie (za trzy kolejne miesiące bez wezwania) w następujących terminach:

I KWARTAŁ (styczeń / luty / marzec) – do 28 lutego 2015
II KWARTAŁ (kwiecień / maj / czerwiec) – do 30 maja 2015
III KWARTAŁ (lipiec /sierpień /wrzesień) – do 30 września 2015
IV KWARTAŁ (październik / listopad /grudzień) – do 30 listopada 2015

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można wpłacać u sołtysów (inkasentów) swoich miejscowości, a także na rachunek bankowy Urzędu Gminy:

09 8521 0006 2001 0000 0130 0002
wraz z podaniem miesięcy (raty), której dotyczy opłata.

Nowy system segregacji odpadów
Pobierz ulotkę (pdf)W dniu 12 grudnia 2014 roku Rada Gminy Szydłów podjęła Uchwałę Nr II/11/2014 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy. Na jej podstawie uległa zmianie opłata za odpady ZMIESZANE - została ona podniesiona z 8,00 zł./os./m-c na 11,00 zł./os./m-c. W przypadku nieruchomości zamieszkiwanej przez cztery i więcej osób opłata ta będzie wynosić 44,00 zł miesięcznie.

Podwyżka ta ma na celu zachęcenie jak największej liczby osób do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych, co może przyczynić się w przyszłości do osiągnięcia przez gminę wymaganego przepisami prawa poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowisko.

Opłata za odpady zbierane w sposób selektywny pozostaje bez zmian i wynosi 5,50 zł./os/m-c, zaś dla nieruchomości zamieszkiwanej przez cztery i więcej osób wynosi 20,00 zł miesięcznie.