Informacja dotycząca ogłoszenia o otwartym konkursie

Logotypy UE

Informacja dotycząca ogłoszenia o otwartym konkursie
na wyłonienie partnera spoza sektora finansów publicznych
– przedsiębiorstwa z sektora MŚP do wspólnej realizacji projektu rewitalizacyjnego

Informuje się, iż składanie ofert na otwarty nabór na Partnera dla pomiotów spoza sektora finansów publicznych – przedsiębiorstwa z sektora MŚP zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020 do wspólnego przygotowania oraz realizacji projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie Gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców” w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego naboru wniosków o dofinansowanie projektu w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.06.05.00-IZ.00-26-156/17 dla Osi Priorytetowej 6 „Rozwój miast”, Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020
zostaje przedłużony do dnia 03.10.2017 r. do godziny 15:30.

Więcej informacji pod linkiem: http://www.szydlow.pl/ogloszenie-o-otwartym-konkursie

Wójt Gminy
(-) Jan Klamczyński