Informacja dotycząca rozstrzygnięcia otwartego konkursu

Logotypy UE

Szydłów, dn. 17-10-2017 r.

Informacja dotycząca rozstrzygnięcia otwartego konkursu
na wyłonienie partnera spoza sektora finansów publicznych
– przedsiębiorstwa z sektora MŚP do wspólnej realizacji projektu rewitalizacyjnego.

Informuję, iż w otwartym konkursie na wybór Partnera spoza sektora finansów publicznych – przedsiębiorstwa z sektora MŚP do wspólnego przygotowania oraz realizacji projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie Gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców” w ramach konkursu nr RPSW.06.05.00-IZ.00-26-156/17 dla Osi Priorytetowej 6 „Rozwój miast”, Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020, w wyznaczonym terminie złożono 2 oferty. Z pośród złożonych ofert 1 oferta spełniła wszystkie wymagania formalne konkursu i uzyskała w ocenie merytorycznej 25 pkt. Druga oferta nie spełniła wymogów formalnych i została odrzucona.

W wyniku dokonanej oceny na Partnera spoza sektora finansów publicznych – przedsiębiorstwa z sektora MŚP do wspólnej realizacji projektu rewitalizacyjnego wybrano firmę Karol Błaszczyk "WIZARD", ul. Mickiewicza 72, 26-021 Daleszyce.

Wójt Gminy
(-) Jan Klamczyński