Informacja o II sesji Rady Gminy Szydłów

Sesja RadyNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. 2018 r. poz. 994 z późn. zmianami) zapraszam na II sesję Rady Gminy Szydłów, która odbędzie się w dniu 28 listopada 2018 r. o godzinie 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Szydłowie.

Porządek sesji Rady Gminy Szydłów:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4. Zapytania i interpelacje radnych.
5. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawach:
1) ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Szydłów (uchwała II/3/2018);
2) zatwierdzenia na rok 2019 „Programu współpracy Gminy Szydłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (uchwała II/4/2018);
3) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 r. (uchwała II/5/2018);
4) wprowadzenia zmian do uchwały nr LII/328/2018 RG Szydłów z dnia 17 sierpnia 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Szydłów (uchwała II/6/2018);
5) Ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Szydłów (uchwała II/7/2018);
6. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Katarzyna Skuza

Transmisja obrad