Informacja o dofinansowaniu

NFOŚiGW

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU

W związku z realizacją przez Gminę Szydłów zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Szydłów w 2019 r.”, w dniu 02 października 2019 r. została zawarta Umowa Dotacji Nr 2937/19 pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach reprezentowanym przez Prezesa Zarządu – Ryszarda Gliwińskiego a Gminą Szydłów reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów – Andrzeja Tuza.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach udzielił Gminie Szydłów dotacji w kwocie do 32 400,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące czterysta złotych zero groszy), stanowiącej 100% kosztów kwalifikowanych z przeznaczeniem na dofinansowanie ww. zadania.

W związku z powyższym Gmina Szydłów zaplanowała, że do dnia 15 października 2019 r. odbierze od mieszkańców gminy Szydłów około 8 000 m2 (88 Mg) płyt eternitowych z prywatnych posesji na podstawie wcześniej złożonych w Urzędzie Gminy Szydłów wniosków o dofinansowanie usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.

Ostatecznie zostało usunięte i unieszkodliwione z terenu gminy Szydłów 5153 m2 tj. 56,69 Mg płyt azbestowo-cementowych w kwocie 18 573,30.

Usługę w imieniu Gminy Szydłów polegającą na odbiorze, załadunku, transporcie i utylizacji eternitu z posesji osób fizycznych z terenu Gminy Szydłów wykonała firma Środowisko i Innowacje sp. z o.o. Dobrów 8, 28-142 Tuczępy na podstawie Umowy Nr 10/A-10/2019 zawartej z Gminą Szydłów w dniu 06 marca 2019 r.

Wyroby zawierające azbest zostały przekazane przez w/w firmę na składowisko odpadów niebezpiecznych w Dobrowie w gm. Tuczępy.