Informacja o dofinansowaniu

NFOŚiGW

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU

W związku z realizacją przez Gminę Szydłów zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Szydłów w 2020 r.”, w dniu 10 czerwca 2020 r. została zawarta Umowa Dotacji Nr 1881/20 pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach reprezentowanym przez Prezesa Zarządu – Ryszarda Gliwińskiego a Gminą Szydłów reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów – Andrzeja Tuza.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach udzielił Gminie Szydłów dotacji w kwocie 46 980,00 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych zero groszy), stanowiącej 100% kosztów kwalifikowanych z przeznaczeniem na dofinansowanie ww. zadania, z czego 50% kosztów pochodzi ze środków WFOŚiGW w Kielcach, a 50 % ze środków NFOŚiGW w Warszawie.

W związku z powyższym Gmina Szydłów zaplanowała, że do dnia 15 września 2020 r. odbierze od mieszkańców gminy Szydłów około 8 000 m2 (88 Mg) płyt eternitowych z prywatnych posesji na podstawie wcześniej złożonych w Urzędzie Miasta i Gminy Szydłów wniosków o dofinansowanie usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.

Ostatecznie zostało usunięte i unieszkodliwione z terenu gminy Szydłów 6400 m2 tj. 70,40 Mg płyt azbestowo-cementowych w kwocie 34 884,00zł.

Usługę w imieniu Gminy Szydłów polegającą na demontażu, odbiorze, załadunku, transporcie i utylizacji eternitu z posesji osób fizycznych z terenu Gminy Szydłów wykonała firma Środowisko i Innowacje sp. z o.o. Dobrów 8, 28-142 Tuczępy na podstawie Umowy Nr 12/A-13/2020 zawartej z Gminą Szydłów w dniu 14 kwietnia 2020 r.

Wyroby zawierające azbest zostały przekazane przez w/w firmę na składowisko odpadów niebezpiecznych w Dobrowie w gm. Tuczępy.