Informacja o ilościach i rodzajach odpadów komunalnych 2013

Informacja o ilościach i rodzajach odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy Szydłów w 2013 roku oraz o osiągniętych poziomach.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów ( Dz. z 2012 r. poz.676) – dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w 2013 roku wynosi 50%. W Gminie Szydłów poziom ten wyniósł 70,97%.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 29 maja 2012 roku w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645) – minimalny poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2013 roku wynosi 12%. W Gminie Szydłów poziom ten wyniósł 39,27%.