Informacja o ilościach i rodzajach odpadów komunalnych 2014

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów ( Dz. z 2012 r. poz.676) – dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w 2014 roku wynosi 50%. W Gminie Szydłów poziom ten wyniósł 31,4%.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 29 maja 2012 roku w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645) – minimalny poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2014 roku wynosi 12%. W Gminie Szydłów poziom ten wyniósł 84,3%.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 29 maja 2012 roku w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645) – wymagany poziom recyklingu odpadów budowlanych i rozbiórkowych w roku 2014 wynosi 38%. Gmina Szydłów osiągnęła 100%.