Informacja o L sesji Rady Gminy Szydłów i komisjach

Na podstawie § 24 Statutu Gminy Szydłów, na dzień 14 czerwca 2018 r. (czwartek) zwołuję L sesję Rady Gminy Szydłów, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Szydłowie. Początek obrad sesji o godz. 9:30.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
4. Zapytania i interpelacje radnych.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z prac w okresie między sesjami RG.
6. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Szydłów za rok 2017, (uchwała nr L/306/2018)
- udzielenia Wójtowi Gminy Szydłów absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2017 rok, (uchwała L/307/2018)
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2018 -2026, (uchwała L/308/2018)
- zmian w budżecie gminy na 2018 r., (uchwała L 309/2018)
- zmiany Uchwały Nr XXXIV/171/2009 Rady Gminy Szydłów z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, (uchwała L/310/2018)
- określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych.(uchwała L/311/2018)
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Szydłów na terenie Gminy Szydłów (uchwała L/312/2018)
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szydłów (uchwała L/313/2018)
- w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie na czas oznaczony 18 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szydłów (uchwała L/314/2018)
- w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Szydłów do organu regulującego (uchwała L/315/2018).
- Wprowadzenia zmian do uchwały nr II/10/2014 z 12.12.2014 w sprawie zmiany w składzie osobowych komisji Rady Gminy Szydłów (uchwała L/316/2018).
7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ireneusz Jastrząb

Uwaga! W dniu 14 czerwca 2018 r. (czwartek) o godz. 8:00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Szydłowie odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji RG, którego przedmiotem obrad będą sprawy objęte porządkiem obrad L sesji Rady Gminy Szydłów.