Informacja o LIV sesji Rady Gminy i komisjach

W dniu 27 września 2018 r. (czwartek) o godz. 8:30 odbędzie się LIV sesja Rady Gminy Szydłów. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Szydłowie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji
4. Zapytania i interpelacje radnych.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z prac w okresie między sesjami RG.
6. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawach:

1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2018 - 2026 (Uchwała RG nr LIV/335/2018),
2) zmian w budżecie gminy na 2018 r. (Uchwała RG nr LIV/336/2018),
3) w sprawie zmian w Uchwale Nr XVII/80/2004 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 lutego 2004 roku w sprawie zarządzania poboru od osób fizycznych w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso(Uchwała RG nr LIV/337/2018),
4) w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXVII/177/2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 czerwca 2013 w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie opłatami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenie inkasentów i określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso (Uchwała RG nr LIV/338/2018),

7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie obrad.

Uwaga!
W dniu 27 września 2018 r. (czwartek) o godz. 7:45 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Szydłowie odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji RG, którego przedmiotem obrad będą sprawy objęte porządkiem obrad LIV sesji Rady Gminy Szydłów.