Informacja o LV sesji Rady Gminy Szydłów

Zapraszam na LV sesję Rady Gminy Szydłów, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Szydłowie w dniu 15 października 2018 roku (poniedziałek). Początek obrad sesji o godz. 8.30.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4. Zapytania i interpelacje radnych.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z prac w okresie między sesjami RG.
6. Wystąpienie przedstawiciela WKU w Sandomierzu na temat naboru do Służby Przygotowawczej Wojsk Obrony Terytorialnej.
7. Informacja o działalności Izb Rolniczych,
8. Wystąpienie przedstawiciela KRUS
9. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2018 - 2026 Uchwała RG nr LV/339/ 2018),
2) zmian w budżecie gminy na 2018 r. (Uchwała RG nr LV/340/2018),
3) w sprawie zmian w Uchwale Nr XVII/80/2004 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 lutego w sprawie zmian w Statucie Gminy Szydłów (Uchwała RG nr LV/341/2018),
4) w sprawie: wprowadzenia zmiany w uchwale nr XXXIII/201/2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego na opracowanie studium wykonalności z koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania "Ścieżka rowerowa - odcinek Nowa Słupia - Szydłów - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 od km 20+400,00 do 52+650,00" (Uchwała RG nr LV/342/2018),
10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ireneusz Jastrząb