Informacja o V sesji Rady Miejskiej

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Miasta i Gminy Szydłów zwołuję V sesję Rady Miejskiej w Szydłowie, która odbędzie się w dniu 31 stycznia 2019 r. (czwartek) o godzinie 8.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Szydłowie, ul. Rynek 2.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Przyjęcie protokołu z sesji nr III.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z prac pomiędzy sesjami.
6. Zapytania i interpelacje radnych.
7. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawach:
- powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szydłowie (projekt V/31/2019),
- przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szydłów w 2019 roku (projekt V/32/2019),
- uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 (projekt V/33/2019),
- wyboru przedstawiciela Gminy Szydłów do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie (projekt V/34/2019).
8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie obrad.

UWAGA!
W dniu 25 stycznia 2019 roku (piątek) o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej. Tematem posiedzenia Komisji będą sprawy objęte porządkiem V sesji RG.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
(-) Katarzyna Skuza