Informacja o VIII sesji Rady Miejskiej

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Miasta i Gminy Szydłów, na dzień 30 kwietnia 2019 r. (wtorek) zwołuję VIII sesję Rady Miejskiej w Szydłowie, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Szydłów. Początek obrad sesji o godz. 13.30.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
4. Zapytania i interpelacje radnych.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów z prac w okresie między sesjami RM.
6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 2018 gminy Szydłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
7. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2018 dla Gminy Szydłów.
8. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawach:
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2019-2031 - projekt Nr VIII/50/2019,
- zmian w budżecie gminy na 2019 r. - projekt Nr VIII/51/2019,
- wystąpienia Gminy Szydłów ze Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Rybacka o nazwie „LGR Świętokrzyski Karp" - projekt Nr VIII/52/2019,
- określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów - projekt Nr VIII/53/2019,
- wyznaczenia przedstawiciela Gminy Szydłów w Stowarzyszeniu Króla Kazimierza Wielkiego - projekt Nr VIII/54/2019,
- zmiany preliminarza wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok - projekt Nr VIII/55/2019,
- zmian w Uchwale Nr VI/37/2019 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso - projekt Nr VIII/56/2019,
- powołania Rady Seniorów Miasta i Gminy Szydłów oraz nadania jej statutu - projekt Nr VIII/57/2019.
9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
(-) Katarzyna Skuza