Informacja o IX sesji Rady Miejskiej

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Miasta i Gminy Szydłów, na dzień 28 maja 2019 r. (wtorek) zwołuję IX sesję Rady Miejskiej w Szydłowie, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Szydłów. Początek obrad sesji o godz. 14:00.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RM.
4. Zapytania i interpelacje radnych.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów z prac w okresie między sesjami RM.
6. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Szydłów za rok 2018.
7. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawie:
- zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szydłów na lata 2016-2023 - projekt Nr IX/57/2019,
- wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty - projekt Nr IX/58/2019,
- zmiany Uchwały Nr L/312/2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miejscowości Szydłów na terenie Gminy Szydłów - projekt Nr IX/59/2019,
- pozbawienia części drogi gminnej nr 390061T - projektowanej do wydzielenia działki nr 223/a w Szydłowie kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej - projekt Nr IX/60/2019,
8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
(-) Katarzyna Skuza