Informacja o X sesji Rady Miejskiej

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Miasta i Gminy Szydłów, na dzień 14 czerwca 2019 r. (piątek) zwołuję X sesję Rady Miejskiej w Szydłowie, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Szydłów. Początek obrad sesji o godz. 13:00.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RM.
4. Zapytania i interpelacje radnych.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów z prac w okresie między sesjami RM.
6. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Szydłów za rok 2018. Debata.
- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Szydłów wotum zaufania - projekt Nr X/61/2019.
7. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Szydłów za 2018 rok - projekt Nr X/62/2019,
- udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Szydłów z tytułu wykonania budżetu Gminy Szydłów za 2018 rok - projekt Nr X/63/2019,
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2019 - 2031 - projekt Nr X/64/2019,
- zmian w budżecie gminy na 2019 r. - projekt Nr X/65/2019,
- ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szydłów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r. - projekt Nr X/66/2019,
- powołania Komisji Inwentaryzacyjnej - projekt Nr X/67/2019.
8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
(-) Katarzyna Skuza