Informacja o XXIII sesji Rady Miejskiej

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Miasta i Gminy Szydłów, na dzień 29 lipca 2020 r. (środa) zwołuję XXIII sesję Rady Miejskiej w Szydłowie, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Szydłów. Początek obrad sesji o godz. 10:00.

Ze względu na pandemię, w sesji mogą wziąć udział tylko radni i pracownicy urzędu miasta.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RM.
4. Zapytania i interpelacje radnych.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów z prac w okresie między sesjami RM.
6. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawach:
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2020 - 2029
- projekt Nr XXIII/136/2020,
- zmian w budżecie gminy na 2020 r. - projekt Nr XXIII/137/2020,
- zmiany Uchwały Nr XXII/132/2020 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie realizacji przez Gminę Szydłów Programu ”Opieka wytchnieniowa” - edycja 2020 - projekt Nr XXIII/138/2020,
- rozpatrzenia skargi Pani Barbary Marczewskiej zam. w Szydłowie na Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów - projekt Nr XXIII/139/2020,
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie miejscowości Jabłonica na terenie gminy Szydłów - projekt Nr XXIII/140/2020,
- zmiany Uchwały Nr XLVIII/301/2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Szydłów oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania tych dotacji oraz terminu i sposobu ich wykorzystania - projekt Nr XXIII/141/2020.
7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Szydłowie
(-) Katarzyna Skuza

UWAGA!
W dniu 29 lipca 2020 r. (środa) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Szydłów odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji RM, którego przedmiotem obrad będą sprawy objęte porządkiem obrad XXIII sesji Rady Miejskiej w Szydłowie.