Informacja o XXVI sesji Rady Miejskiej

Na podstawie §18 ust. 2 pkt 3 Statutu Miasta i Gminy Szydłów, na dzień 26 listopada 2020 r. (czwartek) zwołuję XXVI sesję Rady Miejskiej w Szydłowie, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Szydłów. Początek obrad sesji o godz. 900.

Ze względu na pandemię, w sesji mogą wziąć udział tylko radni i pracownicy urzędu miasta.

Proponowany porządek obrad:

Proponowany porządek obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w Szydłowie w dniu 26 listopada 2020 r.:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RM.
4. Zapytania i interpelacje radnych.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów z prac w okresie między sesjami RM.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/ 2020.
7. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawach:
- przyjęcia na rok 2021 programu współpracy Gminy Szydłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - projekt Nr XXVI/152/2020,
- wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szydłów – projekt Nr XXVI/153/2020,
- obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2021 r. - projekt Nr XXVI/154/2020,
- zmiany Uchwały Nr XXIV/146/2020 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 22 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w celu uzyskania opinii dotyczących zmian statutów jednostek pomocniczych Gminy Szydłów - projekt Nr XXVI/155/2020,
- uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Szydłów - projekt Nr XXVI/156/2020,
- szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów - projekt Nr XXVI/157/2020,
- ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - projekt Nr XXVI/158/2020,
- zmian w budżecie gminy na 2020 r. - projekt Nr XXVI/159/2020.
8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Szydłowie
(-) Katarzyna Skuza