Informacja o XXX sesji Rady Miejskiej

Sesja RadyNa podstawie § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Miasta i Gminy Szydłów, na dzień 15 lutego 2021 r. (poniedziałek) zwołuję XXX sesję Rady Miejskiej w Szydłowie. Początek obrad sesji o godz. 9.30.

Ze względu na pandemię, sesja odbędzie się w trybie zdalnym.

Proponowany porządek obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Szydłowie:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RM.
4. Zapytania i interpelacje radnych.
5. Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie między sesjami RM.
6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Szydłów za 2020 r.
7. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawach:
- zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szydłów - projekt Nr XXX/172/2021.
8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Szydłowie
(-) Katarzyna Skuza