Informacja o XXXV sesji Rady Miejskiej

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Miasta i Gminy Szydłów, na dzień 23 lipca 2021 r. (piątek) zwołuję XXXV sesję Rady Miejskiej w Szydłowie, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Szydłów. Początek obrad sesji o godz. 10:00.

Ze względu na pandemię w sesji mogą wziąć udział tylko radni i pracownicy Urzędu Miasta.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RM.
4. Zapytania i interpelacje radnych.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów z prac w okresie między sesjami RM.
6. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawach:
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2021 - 2031 - projekt Nr XXXV/199/2021,
- zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2021 rok - projekt Nr XXXV/200/2021,
- zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowie - projekt Nr XXXV/201/2021.
7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Szydłowie
(-) Katarzyna Skuza