Informacja o XXXVIII sesji Rady Miejskiej

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Miasta i Gminy Szydłów, na dzień 29 października 2021 r. (piątek) zwołuję XXXVIII sesję Rady Miejskiej w Szydłowie, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Szydłów. Początek obrad sesji o godz. 9.30.

Ze względu na pandemię w sesji mogą wziąć udział tylko radni i pracownicy Urzędu Miasta.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji RM.
4. Zapytania i interpelacje radnych.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów z prac w okresie między sesjami RM.
6. Informacja Przewodniczącej RM o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych za rok 2020 i Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów o złożonych oświadczeniach majątkowych pracowników UMiG za rok 2020.
7. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawach:
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2021 - 2031 - projekt Nr XXXVIII/210/2021,
- zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2021 rok - projekt Nr XXXVIII/211/2021,
- przyjęcia na rok 2022 programu współpracy Gminy Szydłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - projekt Nr XXXVIII/212/2021,
- ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku - projekt Nr XXXVIII/213/2021,
- określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Szydłów - projekt Nr XXXVIII/214/2021,
- zmiany preliminarza wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok - projekt Nr XXXVIII/215/2021.
8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Szydłowie
(-) Katarzyna Skuza