Informacja o XXXIX sesji Rady Miejskiej

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Miasta i Gminy Szydłów, na dzień 26 listopada 2021 r. (piątek) zwołuję XXXIX sesję Rady Miejskiej w Szydłowie, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Szydłów. Początek obrad sesji o godz. 9.30.

Ze względu na pandemię w sesji mogą wziąć udział tylko radni i pracownicy Urzędu Miasta.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji RM.
4. Zapytania i interpelacje radnych.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów z prac w okresie między sesjami RM.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021.
7. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawach:
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2021 - 2031 - projekt Nr XXXIX/216/2021,
- zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2021 rok - projekt Nr XXXIX/217/2021,
- zmiany preliminarza wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok - projekt Nr XXXIX/218/2021,
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu na realizację zadania pn. „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0033T Potok - Grabki Duże w miejscowości Brzeziny” - projekt Nr XXXIX/219/2021,
- ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet przez sołtysów Gminy Szydłów za udział w sesjach RM i spotkaniach zwoływanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów - projekt Nr XXXIX/220/2021,
- ustalania wysokości i zasad otrzymywania diet przez radnych Rady Miejskiej w Szydłowie - projekt Nr XXXIX/221/2021,
- ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów - projekt Nr XXXIX/222/2021,
8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Szydłowie
(-) Katarzyna Skuza