Informacja o XL sesji Rady Miejskiej

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Miasta i Gminy Szydłów, na dzień 20 grudnia 2021 r. (poniedziałek) zwołuję XL sesję Rady Miejskiej w Szydłowie, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Szydłów. Początek obrad sesji o godz. 11:00.

Ze względu na pandemię w sesji mogą wziąć udział tylko radni i pracownicy Urzędu Miasta.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RM.
4. Zapytania i interpelacje radnych.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów z prac w okresie między sesjami RM.
6. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawach:
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2021 - 2031 - projekt Nr XL/223/2021,
- zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2021 rok - projekt Nr XL/224/2021,
- Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2022 - 2033 - projekt Nr XL/225/2021,
- uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2022 rok - projekt Nr XL/226/2021,
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa dostępności do wysokiej jakości opieki pediatrycznej poprzez przebudowę i doposażenie Oddziału Pediatrii w Staszowie” - projekt Nr XL/227/2021,
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu na realizację zadania pod nazwą „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0035T Brzeziny - Szydłów - Kotuszów w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 0828T Życiny - Korytnica - Kurozwęki w miejscowości Kotuszów” w roku 2022 - projekt Nr XL/228/2021,
- obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2022 r. - projekt Nr XL/229/2021,
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenie miasta i gminy Szydłów - projekt Nr XL/230/2021,
- zmiany Uchwały Nr XXXIV/ 197/ 2021 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w celu opracowania i realizacji „Strategii Ponadlokalnej dla Gmin: Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków i Szydłów do roku 2030” - projekt Nr XL/231/2021,
- określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii Ponadlokalnej dla Gmin: Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków, Szydłów i Tuczępy do roku 2030”, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju - projekt Nr XL/232/2021,
- Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Szydłów na lata 2022 - 2026 – projekt Nr XL/233/2021,
- Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024 - projekt Nr XL/234/2021,
- zmiany tytułu Uchwały Nr XXXIX/ 218/ 2021 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zmiany preliminarza wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok - projekt Nr XL/235/2021.
7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Szydłowie
(-) Katarzyna Skuza