Informacja o XLV sesji Rady Miejskiej

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Miasta i Gminy Szydłów, na dzień 9 czerwca 2022 r. (czwartek) zwołuję XLV sesję Rady Miejskie w Szydłowie, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Szydłów. Początek obrad sesji o godz. 9.30.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Zapytania i interpelacje radnych.
5. Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie między sesjami RM.
6. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Szydłów za rok 2021.
7. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawach:
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2022 - 2033 - projekt Nr XLV/259/2022,
- zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2022 rok - projekt Nr XLV/260/2022,
- ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Szydłów za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach - projekt Nr XLV/261/2022,
8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Szydłowie
(-) Katarzyna Skuza