Informacja o XLVI sesji Rady Miejskiej

Na podstawie §18 ust. 2 pkt 3 Statutu Miasta i Gminy Szydłów, na dzień 27 czerwca 2022 r. (poniedziałek) zwołuję XLVI sesję Rady Miejskie w Szydłowie, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Szydłów. Początek obrad sesji o godz. 9:00.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RM.
4. Zapytania i interpelacje radnych.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów z prac w okresie między sesjami RM.
6. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Szydłów za rok 2021.
7. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Szydłów za rok 2021. Debata.
- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Szydłów wotum zaufania - projekt Nr XLVI/262/2022.
8. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Szydłów za 2021 rok oraz zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Szydłów za rok 2021 - projekt Nr XLVI/263/2022,
- udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Szydłów z tytułu wykonania budżetu Gminy Szydłów za 2021 rok - projekt Nr XLVI/264/2022,
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2022 - 2033 - projekt Nr XLVI/265/2022,
- zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2022 rok - projekt Nr XLVI/266/2022.
9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Szydłowie
(-) Katarzyna Skuza