Informacja o XLIX sesji Rady Miejskiej

Na podstawie §18 ust. 2 pkt 3 Statutu Miasta i Gminy Szydłów, na dzień 18 listopada 2022 r. (piątek) zwołuję XLIX sesję Rady Miejskiej w Szydłowie, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Szydłów. Początek obrad sesji o godz. 9.30.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji RM.
4. Zapytania i interpelacje radnych.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów z prac w okresie między sesjami RM.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2021/2022.
7. Informacja Przewodniczącej RM o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych za rok 2021 i Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów o złożonych oświadczeniach majątkowych pracowników UMiG za rok 2021.
8. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawach:
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2022 - 2033 - projekt Nr XLIX/281/2022,
- zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2022 rok - projekt Nr XLIX/282/2022,
- przyjęcia na rok 2023 programu współpracy Gminy Szydłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - projekt Nr XLIX/283/2022,
- wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Szydłów nieruchomości - działek nr 2147 i nr 2148 położonych w Szydłowie - projekt Nr XLIX/284/2022,
- pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 roku – projekt Nr XLIX/285/2022.
9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Szydłowie
(-) Katarzyna Skuza